Gå till innehållet

“Internationellt unik” natur skyddad i nytt naturreservat

Svart guldbagge – en av de sällsynta arterna som hittats i Värnanäs. Arkivfoto: Erik Hansson

Ett nytt naturreservat ska bildas på Värnanäs söder om Kalmar. Området hyser “internationellt unika ekmiljöer” med “oersättliga värden” och några av Sveriges största träd.

Länsstyrelsen beskriver området som ett av norra Europas artrikaste eklandskap. Det ska nu skyddas och åtgärderna i Värnanäs, som bland annat innefattar fortsatt bete, ska gynna värdefulla ekar och bokar och den biologiska mångfalden.

– Trädbärande betesmarker med gott om väldigt gamla ekar finns i stort sett bara kvar i Sverige och England samt i en del mindre områden i Östeuropa. Ett mycket stort antal hotade arter av djur och växter är beroende av de gamla och grova träden, skriver länsstyrelsen.

Värnanäs kommer i och med bildandet av naturreservatet bli mer tillgängligt för besökare. Det ska bland annat anordnas en vandringsled med stättor över stängsel och spänger över diken, samt en parkeringsplats.

I en inventering från 2007 beskrivs att området har “internationella naturvärden”, mycket på grund av de gamla och grova träden i området. Framför allt av ek och bok. Trädinventeringen noterades 2681 värdefulla träd, både levande och döda. En ek med en omkrets på nästan tio meter är troligen ett av landets tio största träd och det finns ytterligare nio ekar med en omkrets över sex meter.

– Anmärkningsvärt är även den grova sälgen vid Halltorpsån med en omkrets på 450 cm samt tallen med en omkrets 482 cm, båda tillhör de absolut största av sitt trädslag i Sverige, skriver inventeraren.

Det har hittats över 100 rödlistade arter i området. Framför allt skalbaggar, men även fjärilar, svampar och lavar.

Det har tagit lång tid för länsstyrelsen, markägaren och Naturvårdsverket att komma överens om ett naturreservat. I avtalet för naturreservatet får markägaren ekonomisk ersättning och behåller även äganderätten, jakträtten och intäkterna från det virke som tas ut vid skötselåtgärderna, som nu tas över av länsstyrelsen.

Källor: Länsstyrelsen, Östra Småland och Naturvårdsverket

Mer att läsa