Gå till innehållet

Intensivare skogsbruk är fel väg i klimatkrisen

Skog med död ved. Foto: Erik Hansson

En intensivare produktion av skogsråvara kan inte rädda klimatet. Enligt en ny rapport från Naturskyddsföreningen riskerar det tvärtom att leda till större utsläpp och än värre kris för den biologiska mångfalden. Däremot finns många av lösningarna för kriserna i skogen.

Den omfattande rapporten “Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden” baseras på forskning och visar att det finns andra lösningar där både klimat och biologisk mångfald gynnas och som dessutom gör skogen mer motståndskraftig mot klimatförändringarna.

Lösningen är inte ett intensivt skogsbruk. Det är snarare kontraproduktivt eftersom det leder både till en förlust av biologisk mångfald och en förlust av viktiga kolförråd. Samtidigt behövs skogsråvara i klimatarbetet.

Lösningar finns i skogen
Det som istället behövs är motståndskraftiga ekosystem med hög biologisk mångfald och stora kolförråd. Om de dessutom används i ett hyggesfritt skogsbruk som levererar råvara för att ersätta produkter med stor klimatpåverkan kan skogsbruket bli en viktig del av klimatomställningen och dessutom gynna biologisk mångfald.

– Vår rapport visar att det går att hitta lösningar för båda dessa allvarliga kriser på ett bräde. Men det krävs att skogsbruket förändras i grunden, att skogens förmåga att lagra kol förstärks, samtidigt som den biologiska mångfalden skyddas och att den träråvara som produceras används där den gör mest nytta, säger Johanna Sandahl.

Några av de åtgärder som rapporten föreslår:
• Arealen skog som skyddas måste utökas.
• Ett hållbart skogsbruk med hyggesfria metoder måste utvecklas.
• Skogens förmåga att lagra kol måste utnyttjas mer, exempelvis genom att återväta dikade torvmarker.
• Skogens råvara ska i större utsträckning användas till produkter som är långlivade.
• Använd restprodukter som biobränsle. De ger en relativt snabb klimatnytta om de ersätter fossila bränslen.
• Ställ hållbarhetskrav på biobränslen och biodrivmedelsinvesteringar
för att premiera stor klimatnytta
inom 2–3 decennier.
• Kraftfulla satsningar på energieffektivisering och effektivare transporter måste genomföras.
• Främja återvinning av produkter från skogen.

Förändrat skogsbruk krävs
Ett av huvudbudskapen i rapporten är att det behövs ett mer hänsynsfullt skogsbruk. Ett hyggesfritt skogsbruk skulle dessutom ge mer varierade skogar som är mer motståndskraftiga i ett varmare klimat. Ett förändrat skogsbruk idag anses därmed vara en förutsättning för klimatarbetet och ett framtida hållbart skogsbruk.

– Ett hållbart brukande med ett större inslag av olikåldrade träd, med en större variation av trädslag, och där klimatskadliga metoder som kalhyggen och skyddsdikning inte används, är helt avgörande för såväl klimat som biologisk mångfald, skriver Johanna Sandahl (ordförande) och Karin Lexén (generalsekreterare) på Naturskyddsföreningen i en debattartikel på Dagens Industri.

Källor: Naturskyddsföreningen, rapporten “Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden” och Dagens Industri

Mer att läsa