Gå till innehållet

Importerade träd dåliga för städers insektsliv

Gudaträd är klassad som en främmande invasiv art och Malmö ska ta ner alla sina exemplar. Foto: AnRo0002, CC0.

En ny studie från Lunds universitet visar att importerade träd som planteras i stadsparker har en negativ påverkan på insektslivet. Forskarna förvånades över att det var så stor skillnad på inhemska och icke-inhemska arter.

– Vi kan visa att den här effekten är stark och en viktig faktor att räkna med. Samtidigt är den förhållandevis lättåtgärdad – det räcker att man ökar andelen inhemska träd i staden. Vi undersökte parker, och där håller faktiskt inte argumentet man brukar använda för att plantera icke-inhemska trädarter, nämligen att de ska tåla en hård urban miljö. I parkerna finns en möjlighet att välja mer fritt bland arter, säger Johan Kjellberg Jensen, doktorand på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Studien gjordes i fem av Malmös parker och forskarna kunde se att det var upp till 2-3 gånger fler insekter och spindlar i inhemska arter som björk, bok och ek jämfört med införda trädarter som ginkgo, gudaträd och platan. Dessutom har de icke-inhemska arterna en annan årscykel som gör att perioden när insekterna behöver som mest mat inte sker samtidigt som de främmande trädarterna har som mest mat att erbjuda.

Tidigare studier har visat att icke-inhemska träd är dåliga för insekter och andra småkryp eftersom de saknar en evolutionär historik av samexistens som krävs för att arterna ska anpassa sig till varandra. Det finns också studier som visar att det råder brist på insekter för fåglar som häckar i städer och att städer är en viktig miljö för mångfald av vildbin.

Med den nya studien kunde forskarna konstatera att importen av främmande trädarter kan spela en större negativ roll för insektslivet än exempelvis ljus- och luftföroreningar. Eftersom parker innehåller en stor del av den biologiska mångfalden i städer är inhemska träd avgörande och kan inte ersättas av icke-inhemska arter när det gäller naturvärden.

– Insekter har många avgörande roller i ett ekosystem som vi inte alltid ser. Det handlar om allt från pollination till nedbrytning, och därför är de av stor vikt även i staden. Dessutom så förlitar sig många andra djurgrupper på dem för föda, till exempel småfåglar. Växter, och inte minst träd, utgör den levande del av ekosystemet som vi bäst kan kontrollera och direkt påverka i staden. Därför är det viktigt att förstå hur planering av grönytor, som till exempel vilka träd vi väljer att plantera, påverkar stadens ekosystem, säger Johan Kjellberg Jensen.

Något att tänka på när du väljer träd till din trädgård. Följ gärna vår guide för vilka träd (och buskar som är lämpliga): Buskar och träd som gynnar biologisk mångfald.

Läs även:
• Stadsträd av stor betydelse för kollagring och ren luft
• Luftföroreningar skadar barn – grönområden hjälper
• Ny studie: städer viktig miljö för mångfald av vildbin

Källor: Ecological Applications och Lunds universitet

Mer att läsa