Gå till innehållet

Hotad skog i Ore Skogsrike bevakas mot avverkning

I närheten av den avverkningsanmälda tallnaturskogen norr om Brännvinsberget vid Kalvsjön sågs utterspår, en rödlistad art. Denna plats ingår i ett förslag om naturreservat.Foto: Pär Wetterroth

I Ore Skogsrike i Dalarna planerar Sveaskog att avverka skog med höga naturvärden. Avverkningsanmälningar finns i flera naturskogsområden. De hotade skogarna bevakas sedan den 11 december av engagerade personer från olika miljöorganisationer. 

Avverkningsanmälningar finns i norra delen av Brännvinsberget, Nyslogtjärnen, Grästjärnarna, Stormyren och södra Ormtjärnen. Delar av det som ska avverkas ligger i Sveaskogs Ekopark Ejheden.

Naturskyddsföreningen anser att naturskogarna i Ore Skogsrike i flera delar håller nyckelbiotopsklass. Den hotade skogen vid Brännvinsberget har flera rödlistade lavar som exempelvis garnlav. Foto: Pär Wetterrot

I skogen norr om Brännvinsberget har ett militärtält satts upp där de som bevakar skogen kan övernatta. Denna skog bedöms vara mellan 100 och 160 år, och har tidigare stickprovinventerats ideellt. 400 fyndlokaler för 27 olika rödlistade arter påträffades då. Det finns ett  förslag på att området ska bli ett naturreservat – “Långtjärnsskogens naturreservat”. Det är biologiskt värdefulla tallnaturskogar som ska skyddas för att bevara de skogsekologiska naturvärdena samt låta dem utvecklas i framtiden. I invententeringsrapporten står det bland annat om skogen: “Mindre märgborre är en karaktärsart i tallskogarna som självgallrar här i Ore skogsrike och detta för med sig en intressant fauna av rödlistade vedlevande skalbaggar som har dokumenterats i området”.

Sandån, Ore Skogsrike. Ett av de vatten man passerar när man kör i området. Foto: Kristina Bäck

Naturskyddsföreningen i Dalarna har även ett förslag på att ett reservat, Stormyrens naturreservat, ska bildas längre norrut mellan sjöarna Tansen och Södra Ormtjärn. Där är flera naturskogsområden avverkningsanmälda, varav delvis i Sveaskogs Ekopark Ejheden. Enligt rapporten om området finns det gott om döda träd både stående och liggande, brandstubbar, högstubbar och mossiga gamla lågor av tall i skogen. Vid ideell inventering påträffades 23 signal- och rödlistade arter. “En stor del av tallskogens biologiska invånare är representerade i skogsområdet, allt från reliktbocken i den gamla tallens bark, mindre märgborrens angrepp i nyligen döda tallar till dvärgbägarlavens fruktkroppar på den gamla törvedslågan som legat i skogen sedan 1800-talet”.

Området vid Stormyren var redan utpekat som skyddsvärt 2013 i rapporten om Ore skogsrike och ett förslag på ett större naturreservat skickades då in. Sedan dess har flera skogar i området avverkats av Sveaskog trots rödlistade arter. Det nya förslaget på reservat vid Stormyren har därför krympt till 400 hektar.

I en film från Greenpeace om motståndet mot avverkningarna säger Linda Spjut från Skydda Skogen om den hotade skogen vid Brännvinsberget:

– Sveaskog borde gå i spetsen för näringen och uppfylla miljömålen som vi har. Det är skandalöst att de vill plocka ned en sådan här skog. Om svenska folket får veta vad som händer med deras skog så tror jag att vi kommer att få fler här ute.

Brandstubbe som har spår av flera bränder, norr om Brännvinsberget. Foto: Pär Wetterrrot

Naturligt föryngrad tallskog, norr om Brännvinsberget. Foto: Kristina Bäck

Tallskogen är naturligt föryngrad på 1800-talets slut efter skogsbrand och skogen har genom åren fått stå orörd tills för ca 30 år sedan då stora delar av den gallrades. Foto: Pär Wetterrot

Daniel Zetterström från Greenpeace säger i filmen:

– Vi som protesterar mot avverkningarna vill att alla avverkningsanmälningar av skyddsvärd skog tas tillbaka, dels i Ore Skogrike men även i hela Sverige. Vi vill att Skogsstyrelsen ska göra sitt jobb – att de inventerar de skyddsvärda skogarna och att regering och riksdag agerar för att skydda skogarna.

Så här ser det ofta ut när man åker norrut genom Ore Skogsrike – täta tallplanteringar  är en vanlig syn. Foto: Pär Wetterrot

När man åker genom Ore Skogsrike norrut mot Härjedalen är det påtagligt att landskapet till stor del består av planterade träd. Det är monokulturer av tall som saknar biologisk mångfald och flera hyggen. Det är därför angeläget att spara den naturskog som finns kvar här och att inte mer naturskog fragmenteras.I en ensam äldre tall vid vägkanten såg vi fyra tjädrar.

Det satt fyra tjädrar i en av de få äldre tallarna vi såg längs vägen upp mot Tackåsen i Ore Skogsrike. Tjädrar är helt beroende av gamla tallskogar, enligt Göran Rönning från Tjäderobservatörerna.  Foto: Pär Wetterrot

Göran Rönning, Tjäderobservatörerna, säger i filmen från Greenpeace:

– Gamla tallskogar har stor betydelse för tjädern, framförallt för tjädertupparna. Det är ju för bedrövligt att Sveaskog ska avverka sådana här gamla skogar som aldrig mer kommer tillbaka. Det här är ju i princip engångsskogar. Avverkar man sådana här gamla skogar kommer tjädern att få allt svårare att överleva i kärvt vinterklimat.

LÄS ÄVEN: • “Om inte detta är nyckelbiotop, vad är då nyckelbiotop?”

Skogsbolaget Sveaskog är FSC-certifierat och ska inte avverka nyckelbiotoper. Naturskyddsföreningen har därför upprättat ett antal klagomål enligt FSC för de avverkningsanmälda skogarna.

Myr norr om Brännvinsberget vid Långtjärnen i Ore Skogsrike, ett hotat skogsområde som föreslås bli naturreservat. Det är en fin miljö även för friluftsliv. Foto: Kristina Bäck

Linda Johannesson, Fältbiologerna säger i filmen:

– Det är märkligt att Sveaskog som är ett statligt bolag avverkar värdefulla skogar när regeringen har satt ett mål om att denna typ av skog ska sparas för att bevara den biologiska mångfalden genom konventioner och miljömål.

Hittills har Sveaskog avverkat över 600 hektar naturskogar med höga biologiska värden i Ore Skogsrike. Det är skogar som är utpekade som skyddsvärda i inventeringsrapporten Oreskogen ett levande skogslandskap i norra Rättvik. Dessutom är flera biologiskt värdefulla skogar i området avverkningsplanerade, även inom ekoparken Ejheden.

Tallnaturskogar som är i denna storlek finns knappt längre kvar i de här breddgraderna. Därför är det viktigt att skogen sparas för den biologiska mångfalden och även för friluftslivet, säger Linda Johannesson, Fältbiologerna.

Dokumentärfilmaren Mose Agestam besökte Ore Skogsrike nyligen. Han har gjort en film från luften om det:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.


Källa: youtube.com

Lyssna till Daniel Zetterström från Greenpeace, Linda Spjut från Skydda Skogen, Göran Rönning från Tjäderobservatörerna, Linda Johannesson från Fältbiologerna och Scott Hill från Naturskyddsföreningen i Rättvik berätta om varför Ore Skogsrike bör skyddas i detta filmklipp.

I Ore Skogsrike, norr om Brännvinsberget har ett tält satts upp och en banderoll hängts i träden för att markera mot Sveaskogs avverkningsanmälningar av tallnaturskog norr om Brännvinsberget. Foto: Pär Wetterrot

Mer att läsa