Gå till innehållet

Hotad and stoppar hot från mussla

Bergänder har visat sig vara väldigt effektiva i bekämpningen mot invasiv mussla.

Bergand klassas i Sverige som starkt hotad eftersom den minskat i antal med 20 procent de senaste 21 åren. De största hoten består enligt SLU Artdatabanken av störningar på häckningslokalerna, mink och att arten löper stor risk att drabbas av oljeutsläpp. I södra Östersjön är dock bifångst i nätfiske det största hotet. Bergänderna fastnar i nät och drunknar. Så mycket som två procent av det nordväst-europeiska beståndet kan drabbas årligen, enligt Havet.nu.

Nu visar en ny studie att berganden står för en betydande insats när det gäller att bekämpa den invasiva arten vandrarmussla. Bergänder spenderar vintern i södra Östersjön och i laguner vid Polen och Tyskland finns det så mycket vandrarmusslor att det är nästan allt bergänderna äter. Varje vinter äter de ungefär sex procent av alla vandrarmusslor i området – cirka 5 400 ton. Forskare har tittar på maginnehållet hos bergänder som fastnat i nät och fann då att vandrarmusslor utgjorde hela 97 procent av biomassan.

Utan bergänderna skulle vandringsmusslan utgöra ett ännu större hot än den gör idag. Enligt SLU Artdatabanken är musslan “en av de mest allvarliga invasiva arterna”. Den bildar snabbt mycket stora bestånd och förändrar vattenkvalitet, planktonsamhället och tränger undan andra musslor. Att se till att inte bergänderna fortsätter minska i antal är med andra ord även en insats mot invasiva arter.

– Våra resultat är särskilt viktiga eftersom de kan ligga till grund för den handlingsplan för bevarande som syftar till att rädda de nordvästeuropeiska populationerna av bergand, skriver forskarna i sin slutsats.

Längs södra Sveriges kust övervintrar en del bergänder, men där är för hög salthalt för vandrarmusslan och änderna äter istället blåmusslor, östersjömusslor och sandmusslor samt ibland även snäckor och kräftdjur.

Källor: Havet.nu och PLOS One

Mer att läsa