Gå till innehållet

Höga naturvärden i naturreservat som tillåter kalhyggesbruk

Skogen i Nåsten. Foto: Erik Garmo

Det tätortsnära naturreservatet Hågadalen-Nåsten utanför Uppsala tillhör de reservat där kalhyggesbruk är tillåtet. Nu visar en ny inventering att området innehåller höga naturvärden.

I Hågadalens-Nåstens skötselplaner framgår att “normala skogsbruksmetoder”, det vill säga kalhyggesbruk, är tillåtet. Faktum är att över 800 hektar skog i reservatet är oskyddat mot industriellt skogsbruk. Av dessa äger Uppsala universitet 440 hektar och det är framför allt om dessa områden som det pågår en kamp.

Våren 2021 stoppades en planerad avverkning i reservatet efter omfattande protester från studenter, anställda, föreningar och Uppsalabor. Naturskyddsföreningen Uppsala anser att det är helt fel att det tillåts kalhyggesbruk i skogarna. De tycker inte att det hör hemma i ett naturreservat, speciellt inte ett som är så välbesökt som Hågadalen-Nåsten.

Under hösten 2021 och våren 2022 inventerades utvalda delar av de aktuella områdena av en konsultfirma och Naturskyddsföreningen.

– Det visade sig att det fanns stora områden med skyddsvärd skog på universitets mark, berättar Ingemar Södergren på Naturskyddsföreningen Uppsala. Delar var gamla barrskogar, riktig “John Bauer-skog”, där vi bland annar hittade över 20 lokaler med den skyddade och rödlistade orkidén knärot. Vi fann även naturskogsartade sumpskogar och hällmarkstallskogar med bland annat granticka, vedtrappmossa, grön sköldmossa, brandticka, rävticka, kattfotslav, mörk kraterlav samt spillkråka och talltita och många fler arter som signalerar höga naturvärden.

Har inte dessa områden inventerats tidigare?
– Uppsala Akademiförvaltning menar att de har gjort en nyckelbiotopsinventering av sitt innehav i Nåsten men vad vi kan se finns det inga registrerade nyckelbiotoper i området och de verkar inte heller ha rapporterat några arter. Trots det är många av de områden vi hittat solklara nyckelbiotoper. Även vid deras senaste planerade kalavverkning 2020 hade de avverkningsanmält och redan underröjt skog som sedan kom att klassas som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, så jag ser inga garantier för att de skulle ha tillräckligt bra koll på sina naturvärden i området. Det är ett mycket stort område och trots att det ligger nära Uppsala fanns det mycket få artrapporter i området, men nu finns det som tur är betydligt fler.

Vad hoppas ni att de här nya fynden ska leda till?
– Vi hoppas att det stärker argumenten för skydd av området och att Uppsala universitet inser vikten av att skydda dessa områden för framtiden. Skogen vi pratar om är inte vilken skog som helst. Hågadalen-Nåsten är ett tätortsnära reservat och ett av de viktigaste rekreationsområdena för Uppsalas befolkning. Skogen behöver få stå kvar både för människors möjlighet till friluftsliv och återhämtning och för naturens egen skull.

I en intervju med Natursidan svarade Anders Söderström, skogschef för Uppsala Akademiförvaltning, så här på frågan om vad som skulle krävas för att de ska upphöra med avverkningarna:
– Kommer reservatsförvaltaren fram till att Hågadalen-Nåsten helt ska undantas från skogsbruk så får vi naturligtvis förhålla oss till detta.

Läs mer om protesterna på Skyddanåsten.nu

Mer att läsa