Gå till innehållet

Hård kritik mot att regeringen stoppar miljöprövning av vattenkraft

Stornorrfors kraftverk i Umeälven. Foto: Tage Olsin, CC BY-SA 2.0.

Regeringen har under en pressträff idag meddelat att de tänker pausa miljöprövningarna av vattenkraften i Sverige. Anledningen är förändringar i elsystemet och att “varje elproducent räknas”. Men naturorganisationer påpekat att det är oerhört liten effektminskning det handlar om. Däremot är de småskaliga vattenkraftverkens fortsatta påverkan på naturen stor.

I dagsläget är bara ungefär 10 procent av svenska vattendrag opåverkade av mänskliga aktiviteter och över 90 procent av Sveriges 2 100 vattenkraftverk och 10 000 dammar saknar fiskvägar. Det innebär att vandrande fiskar stängs ute från sina lekområden, älvfåror torrläggs och strömmande vatten stoppas. För vissa fiskar, som är helt beroende av att vandra mellan sött och salt vatten, såsom lax och ål, har det fått förödande konsekvenser, enligt Naturskyddsföreningen och i Europa har vandrande fiskar minskat i antal med 93 procent.

Men idag meddelade regeringen att miljöprövningen av vattenkraftverken pausas i minst ett år. Det motiveras med att situationen har förändrats drastiskt sedan riksdagen 2018 fattade beslut om att vattenkraften ska omprövas.

– Idag är vi i en situation där varje kWh och elproducent räknas. Utifrån dagens situation saknar vi en bild av hur omprövningen av vattenkraften kommer att påverka systemet, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och energi- och näringsminister Ebba Busch på en presskonferens.

Kritik från naturföreningar

Men det är en förklaring som naturorganisationer är skeptiska till. WWF skriver i en kommentar att de är “mycket bekymrade över beslutet” och att det är avgörande med miljöprövningar för att vi ska förbättra miljötillståndet i våra älvar, vilket är ett krav enligt EU:s vattendirektiv.

– Vi är redan 13 år sena med genomförandet, och nu försenar man det viktiga arbetet med att anlägga fiskvägar och släppa vatten i torrlagda älvsträckor ytterligare. Av Sveriges drygt 2000 kraftverk är 1700 småskaliga och dessa står för endast 2 procent av produktionen från vattenkraft. Miljöanpassning av dessa småskaliga anläggningar kommer inte att påverka Sveriges elförsörjning utan bidrar i stället med stora miljövinster.

Föreningen Älvräddarna anser att skälen för att införa pausen “pekar på bristande kunskap om elsystemet och omprövningarnas betydelse för dagens elpriser och elsystemets robusthet” och att det inte existerar någon koppling mellan miljöåtgärderna och dagens elpriser.

– Åtgärderna sker först efter omfattande prövning i domstol, varefter kraftverksägarna normalt tar fem år på sig för att bygga fiskvägar med mera. Det innebär att påverkan på elproduktion och därmed elpriser kommer att vara mätbara först om sju till tio år. Energipriserna kommer då med största säkerhet vara stabiliserade, säger Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna.

Uträkning visar minimal påverkan

Älvräddarna har också räknat på ett scenario där 2 100 lämpliga kraftverk omprövats till år 2037 och där ungefär vart tredje eller fjärde av de små verken avvecklas och att alla övriga tappar 20 procent av produktion och effekt vid en miljöanpassning med fiskvägar. De kom fram till att det blir en minskning av den totala installerade effekten i Sverige på 0,4 procent, eller 160 MW av totalt 40 800 MW.

– Återigen, detta utfall gäller när samtliga kraftverk omprövats, det vill säga några år efter 2037. Knappast något som kan räknas som ”katastrofscenario” eller av stor betydelse för elsäkerheten i Sverige. Speciellt inte om man också tar in i kalkylen att det kommer att byggas annan produktion som kommer att öka den installerade effekten med tvåsiffriga procenttal under tiden som omprövningarna sker. Och framförallt inte om man tar in att dessa 160 MW av totalt 40 800 MW är det oundvikliga priset för att nå miljömål och en hållbar framtid, skriver föreningen.

Källor: Regeringen och Älvräddarna

Mer att läsa