Gå till innehållet

Hård kritik mot att högerpartier vill stoppa miljöanpassning av vattenkraft

Sorstafors-vattenkraftverk

Sörstafors vattenkraftverk. Foto: MagnusA, CC BY-SA 3.0.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill pausa processen för att miljöanpassa svenska vattenkraftverk. Naturskyddsföreningen och WWF är kritiska och hänvisar till en ny rapport från Forskningsinstitutet IVL som visar att det görs för lite för att säkra vårt vattenbehov.

De båda naturföreningarna anser att det finns många hot mot vattentillgång, vattenkvalitet och biologisk mångfald i våra vatten och att hoten kommer öka i takt med att vi drabbas av allt fler extremväder, som torka och skyfall. Trots det har Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna begärt en omprövning av åtgärdsprogrammen för vatten och nu dessutom föreslagit en paus av miljöanpassningen av vattenkraften.

– I ett läge där vi behöver göra mer, inte mindre, för att vattensäkra Sverige är det olyckligt att flera partier vill sätta käppar i hjulen. Våra politiker behöver i stället underlätta åtgärdsprogrammens genomförande, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.  

Även Älvräddarna kämpar för att vattenkraftverken i Sverige ska miljöanpassas och har bland annat startat en namninsamling för att sätta press på politikerna.

Ny rapport: Otillräckliga åtgärder för att säkra vattenbehov

I dagsläget tar vi rent vatten för givet i Sverige, men Forskningsinstitutet IVL, som gjort en granskning av den svenska vattenförvaltningen på uppdrag av WWF och Naturskyddsföreningen, har i en ny rapport kommit fram till att det saknas pengar och styrmedel för att myndigheterna ska kunna genomföra de åtgärdsprogram som det beslutats om. IVL anser att det behövs bättre vattenplanering och hushållning för att säkra att vatten räcker både till samhällets och ekosystemens behov. Inte minst i tider av torka.

– Förvaltningsplanerna konstaterar sammantaget att de är långt ifrån att nå målen och att omkring hälften av vattenförekomsterna i Sverige inte kommer att uppnå god status innan 2027. Två prioriterade påverkanstyper som leder till att god ekologisk status inte uppnås är övergödning och reglering av vattendrag, skriver IVL.

Rapporten tar också upp att jordbruket är ett av de större problemen för våra vattendrag, förutom vattenkraftverken och dammarna. Jordbruken är en av de största källorna för övergödning och även när det gäller påverkan av grundvatten. Det läcker näringsämnen från jordbruksmark till grundvatten som orsakar övergödning och lokalt kan bevattning av grödor orsaka att grundvatten inte når “god kvantitativ status”.

För att förbättra situationen för Sveriges vatten vill WWF och Naturskyddsföreningen se följande insatser:
• En effektiv och välfungerande vattenförvaltning. Åtgärderna i dagsläget räcker inte till och de tar inte hänsyn till klimatförändringar.
• Bättre vattenplanering och hushållning och en ny miljökvalitetsnorm för att förhindra överexploatering.
• Naturbaserade lösningar. Till exempel att återskapa fler våtmarker och ta bort dammar som inte längre fyller någon funktion men hindrar vatten från att fritt strömma genom landskapet. Dessutom föreslås att skogsbruk utan kalhyggen bör främjas då trädens vattenhållande förmåga minskar översvämningar nedströms.

– Det är hög tid att vattensäkra Sverige. Vi behöver använda oss av naturens egna lösningar för att hålla kvar vatten i landskapet och miljöanpassa vattenkraften så vi får tillbaka fisken i våra älvar, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Källa: IVL:s rapport och WWF och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa