Gå till innehållet

Hagmark med skyddsvärda arter blir naturreservat

Violettkantad guldvinge – en av arterna som trivs i Grinduga. Foto: Erik Hansson

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att bilda ett nytt naturreservat. Grinduga naturreservat, en knapp mil sydost om Gävle är ett 22 hektar stort område med ängar, åkerholmar, betesmarker, skog och en hel del rödlistade arter.

Grinduga naturreservat är ett populärt utflyktsmål som nu får ett skydd mot exploatering, samtidigt som det kommer att skötas med bete och slåtter även i framtiden. Området är ett välbevarat kulturlandskap där delar brukades redan på medeltiden och många delar är välbevarade, så som slåttermarker, små åkerlappar, odlingsrösen och betad skog.

Det är dessa välbevarade delar, som till viss del hävdats in i modern tid, som gör att området har så pass höga naturvärden.

Grinduga naturreservat  har många kärlväxter och fjärilar som är beroende av att området hålls öppet. Här finns bland annat backklöver, backsmörblomma, månlåsbräken, oxbär, bredbandad bastardsvärmare, ligusterfly, sotnätfjäril och violettkantad guldvinge.

Källor: Länsstyrelsen och Beslut och skötselplan

Mer att läsa