Gå till innehållet

Gävleborg artrikaste fågelmyr blir naturreservat

Vy över Hägenlammsmyran. Foto: Robert Ahlberg.

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att den 485 hektar stora myrmarken Hägenlammsmyran ska bli naturreservatet. Området rymmer flera hotade arter och beskrivs som länets “artrikaste fågelmyr”.

– Hägenlammsmyran är ett mycket vackert och värdefullt myrkomplex där större delen av området upptas av välutvecklade strängflarkkärr. De främsta naturvärdena, och de som ligger till grund för bildandet av naturreservatet, är värden knutna till de representativa myrtyperna i området. Områdets storlek, mångformighet och orördhet utgör de grundläggande förutsättningar för områdets höga naturvärden, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Hägenlammsmyran ligger 2,5 km nordväst om Hamra består av flera olika myrar och myrtyper och i naturreservatet kommer även Västersjön ingå. Länsstyrelsen beskriver Hägenlammsmyran som den “artrikaste fågelmyren i länet” och här finns under sommarhalvåret bland annat gluttsnäppa, brushane (“sårbar”), småspov och storspov (“nära hotad”). Andra fågelarter som finns i området är sångsvan, trana, ljungpipare, grönbena, och orre (alla upptagna i fågeldirektivet).

Det finns även flera rödlistade lavar i markerna. Varglav (“nära hotad”) finns rikligt på sina håll och det gäller även vedflamlav (“nära hotad”) och blanksvart spiklav (“nära hotad”).

Varglav. Foto: Erik Hansson

I den relativt grunda Västerssjön finns gädda, abborre och lake (“nära hotad”) och bland kärlväxterna i det nya naturreservatet kan nämnas knärot (“nära hotad”), myggblomster, ängsnycklar, nålstarr och tätört.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa