Gå till innehållet

Gammal stadsnära skog ska omvandlas till köpcentrum

Död ved i Månsberget. Foto: Julia Westergren

M, KD, L, C och SD vill bygga ett köpcentrum i en gammal stadsnära skog i Karlstad, men protesterna blir allt starkare. Det skrivs insändare och samlas in namnunderskrifter för att rädda Månsberget.

Månsberget består av skogsmark som domineras främst av tall men även har vissa inslag av lövskog. Under naturvärdesinventeringar har det hittats många arter som gynnas av den rika tillgången på gamla, naturskogsartade tallbestånd och området anses vara en nyckelbiotop.

– Att ett så pass stort antal signalarter och rödlistade arter ändå förekommer i så stadsnära skogsmiljöer tyder på att det finns en lång kontinuitet av äldre skog i trakten, skriver Skogsstyrelsens inventerare Roger Gran i sin rapport.

Promenadstig genom skogen. Foto: Julia Westergren

I snitt 175 år gamla träd
Utförda provborrningar i träden gav en genomsnittsålder på minst 175 år och vissa tallar var ungefär 245 år.

Bland arterna som hittats kan nämnas tallticka och ullticka (rödlistade som nära hotad), stubbspretmossa (nära hotad), kornknutmossa (signalart), kortskaftad ärgspik (nära hotad), samt vågbandad barkbock och bronshjon (signalart). I skogen häckar även talltita, tofsmes och entita som alla är indikatorarter för miljömålet Levande skogar. Dessutom lever fladdermössen nordfladdermus och större brunfladdermus i området. Alla fladdermöss är fridlysta.

Blå majoritet vill bygga trots protester
I det här området vill en majoritet av Karlstads politiker bygga ett nytt köpcentrum. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har fått stöd av SD i planerna. Men beslutet har mött starka protester, bland annat från Miljöpartiet i Karlstad, men också från många privatpersoner.

En av de som engagerat sig för att försöka stoppa avverkningen av Månsberget är Julia Westergren, aktiv i Fältbiologerna Värmland.

– Om vi tillåter en avverkning av nyckelbiotoperna på Månsberget, hur kan vi då garantera att resten av denna viktiga skog inte också möter samma öde och avverkas? frågar hon sig.

Julia Westergren. Foto: Julia Westergren

Varför har du valt att engagera dig för Månsberget?
– Jag har sedan en tid tillbaka varit väldigt intresserad av naturen, skogen, biologisk mångfald och hur allt hänger ihop i dessa fantastiska komplexa ekosystem. När vi då fick tips om denna fråga, var det något jag direkt hoppade på. Desto mer information jag fick, desto mer engagerad blev jag. För mig är det helt ofattbart att avverkning av Månsbergets nyckelbiotoper ens finns med på kartan och ännu värre att det sker för ett köpcenter – vi har redan mer än tillräckligt här. Miljönämnden har sagt nej två gånger och trots detta har frågan fortsatt att gå vidare. Vi måste börja sätta värde i naturen, det är inte hållbart att fortsätta på detta spår. Det kommer få drastiska konsekvenser i framtiden och kostnad är en av dem.

Julia har bland annat varit med och startat en namninsamling för skogen och i skrivande stund har ungefär 5 000 personer skrivit under den. De har fått ett brett stöd av allmänheten i frågan.

– Alla som jag har sett kommenterat angående avverkningen är emot den och hur den planeras att ersättas med ytterligare ett onödigt köpcenter. Flera har lyft punkter som klimatpåverkan, överkonsumtion, skyddsvärt habitat, artdöd och så vidare. Det finns säkert personer som inte håller med oss i frågan, men ingen som jag personligen har sett. Majoriteten håller med oss och vill bevara nyckelbiotopen på Månsberget.

Gammal död ved med spår av vedlevande insekter. Foto: Julia Westergren

Vad tycker du är de bästa argumenten mot att skogen ska avverkas?
– Det jag skulle säga är det starkaste argumentet är att vi befinner oss i det sjätte massutdöendet enligt flera forskare, vi har även flertalet miljömål på denna punkt vi måste uppnå – bland annat levande skogar, bekämpa klimatförändringarna, ekosystem och biologisk mångfald osv. Att då avverka en skog som inte bara definieras som en nyckelbiotop och har flertalet höga naturvärden utan också är ett hem för rödlistade och nära hotade arter, rimmar dåligt. Vi måste göra något åt artdöden och att försämra ännu fler arters överlevnadschanser är inte en av dem. Det är inte bara nyckelbiotopen som är skyddsvärd, mycket av skogen runtomkring har också höga naturvärden och flertalet rödlistade arter där. Någonstans måste man sätta ner foten. Vad skickar Karlstad kommun ut för budskap till resterande Sverige om avverkningen tillåts? Risken om detta kommer gå igenom är att allt fler kommer ta liknande beslut. Vi måste föregå med gott exempel om en förändring ska ske och att avverka skogen är inte en av dem.

Ännu ett köpcentrum med butiker som finns överallt
Julia är också kritisk till att det ska byggas ännu ett köpcentrum i staden. Hon menar att det riskerar att leda till en centrumdöd som i många andra städer i Sverige.

– Då kommer det att minska attraktionen till centrum och i värsta fall förlorar folk sina jobb, vilket är motsatsen till vad kommunen vill åstadkomma. Kommer folk verkligen vilja åka till ett köpcenter med butiker som redan finns överallt? Eller kommer folk vilja besöka Karlstad för att staden har något unikt att erbjuda?

Dessutom finns det rent klimatmässiga skäl att inte bygga. Avverkningen och byggandet av köpcentrumet orsakar stora utsläpp och dessutom måste folk åka bil för att ta sig dit vilket kommer öka trafiken.

– I en rådande klimatkris är det väldigt dåligt, vi bör göra allt för att dra ner utsläppen inte bygga ställen som ökar dem. Det är helt klart ett steg i fel riktning.

Skriv under namninsamlingen här.

Mer att läsa