Gå till innehållet

Fyra nya naturreservat har bildats i Östergötland

Gamla tallar i Långdalsgölen. Foto: Eva Siljeholm

Länsstyrelsen Östergötland har bildat fyra nya reservat – tre av länets finaste skogsområden och ett vattendrag som är viktigt för havsöring har fått långsiktigt skydd. Dessutom är ytterligare naturreservat på gång.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att de i budgeten i år fått ovanligt mycket pengar till att skydda natur och därmed också kunnat ge fler markägare betalt för att bilda naturreservat. I normala fall är ersättningen marknadsvärdet plus ett påslag på 25 procent.

Under coronapandemin har länsstyrelsen i Östergötland märkt ett ökat intresse för att hitta ut i naturen och tanken med de nya naturreservaten är både att skydda natur med höga naturvärden och att gynna friluftslivet.

– Vi har skyddat viktiga naturvärden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i länet. Syftet med att skydda områden som naturreservat är också att bevara oexploaterade områden för friluftslivet. Reservaten bidrar alltså både till att uppfylla de nationella miljömålen och friluftslivsmålen, säger Marina Verbova, chef på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Död gran i Långdalsgölen. Foto: Eva Siljeholm

Östergötlands nya naturreservat:

Ekhammarviken och Långdalsgölen i Åtvidabergs kommun
Dessa båda naturreservat innehåller fina gammelskogsområden i kuperad mark med mycket död ved. Tallskogar växer på de magra hällmarkerna och granskog breder ut sig i dalar och sänkor.

Månhult i Boxholm kommun
Ett lättillgängligt, 66,9 hektar stort, naturreservat mellan Ulrika och Malexander med gott om gamla lövträd som asp, ek, lönn, ask, lind och alm. Här finns en värdefull insektsfauna med bland annat vildbin och dagfjärilar, exempelvis de rödlistade arterna gullvivefjäril och guldsandbi.

Pjältån i Norrköpings kommun
Ansågs redan för över 15 år sedan vara ett av de värdefullaste vattenområdena i Östergötland. Pjältån ligger i Skriketorpravinen nära Åby. De höga naturvärdet är framför allt kopplat till den värdefulla fiskfaunan, så som havsvandrande öring och flodnejonöga. Runt ån finns en “lövträdsdjungel” med både gamla ekar och yngre träd som gör området svårframkomligt för människor men är en tillflyktsort för ett rikt växt- och djurliv.

Sammanlagt finns det nu 295 naturreservat i Östergötland.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Mer att läsa