Gå till innehållet

34 naturvårdsarter i skog som FSC-certifierade SCA vill avverka

Fsc

Senvuxna granar draperade med garnlav, i den avverkningsanmälda skogen vid Svarttjärnåsen. Foto: Amanda Tas

FSC-certifierade bolaget SCA planerar att avverka flera naturskogar med höga naturvärden och många rödlistade arter vid Marktjärn, norr om Fränsta i Ånge kommun. Föreningen Skydda Skogen har inventerat några av de avverkningsanmälda skogarna och skickat brev till SCA, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att stoppa avverkningarna. Även ett FSC-klagomål ska skickas in.

I brevet till skogsbolaget och myndigheterna skriver Skydda Skogen:

– Vi uppmanar SCA att genast dra tillbaka sina avverkningsanmälningar i de värdefulla skogarna vid Svarttjärnåsen och Marktjärnsberget i Marktjärn. Vi begär även att en nyckelbiotopsinventering genomförs i samtliga skogar.

Två avverkningsanmälningar på sammanlagt 11,9 hektar har inventerats vid Svarttjärnåsen. Skogen beskrivs som variationsrik, den består av senvuxen grannaturskog med inslag av tall och olika lövträd. Flera av sälgarna och asparna är grova. Skogsområdet är omväxlande med en blockig brant med en bäck som flyter nedanför. Granarna är draperade med garnlav (NT). Det är mycket död ved i skogen i olika storlekar och nedbrytningsstadier från gran, tall och lövträd.

Lunglav som är en rödlistad art, på en sälg i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Amanda Tas

34 naturvårdsarter (signalarter och naturvärdesindikatorer) varav 14 rödlistade påträffades vid inventering. De rödlistade vedsvamparna lappticka (VU), rynkskinn (VU), ulltickeporing (VU), granticka (NT), kötticka (NT), rosenticka (NT), ullticka (NT) och vaddporing (NT) finns frekvent i området. Om ulltickeporingen skriver Artdatabanken att skogar som hyser arten helt måste undantas från skogsbruk. Även ringhack av tretåig hackspett (NT), som omfattas av paragraf 4 och 7 i Artskyddsförordningen, påträffades på flera platser. Området i sin helhet har höga naturvärden vilket styrks av det stora antalet rödlistade arter.

Vid Marktjärnberget är det fem avverkningsanmälningar på sammanlagt 41,7 hektar.  En av avverkningsanmälningarna på 15 hektar har besökts och inventerats i fält. Denna skog är av nyckelbiotopsklass och är en skyddsvärd naturskog med höga bevarandevärden och rik biologisk mångfald. Den består av en 100-årig flerskiktad granbarrblandskog med inslag av tall och olika lövträd i en sydvästsuttning. Det finns även gott om äldre träd av alla trädarter med mycket hänglavar och död ved. Det har brunnit i skogen för länge sen, vilket flera brandstubbar vittnar om. Lövinslaget påvisar också lövbrännekaraktär i ett sent stadium. (En lövbränna är ett område som har brunnit där vegetationen utgör lövskog med trädslag som exempelvis asp, sälg, björk och ska betraktas som skyddsvärd biotop). En liten bäck rinner genom skogen och det finns spridda mossiga block. Vid inventeringen påträffades totalt 85 fynd av 25 signalarter varav 13 är rödlistade. Bland annat hittades den rödlistade och sårbara smalskaftslaven (VU) och violettgrå tagellav (NT) de nära hotade svamparna doftskinn (VT) och gränsticka (NT).

I Skydda Skogens brev står det:
– Detta är sammanhängande skogar med höga naturvärden som behöver bevaras för framtiden för att Sverige ska kunna nå nationella och internationella miljömål för skogen. Landskapsperspektivet är viktigt eftersom stora arealer skog med höga naturvärden redan har avverkats i Marktjärn.

Brandpåverkad granhögstubbe i skogen vid Svarttjärnåsen. Foto: Amanda Tas

De andra avverkningsanmälda skogarna vid Marktjärnberget har endast besökts kort i fält men deras skogliga strukturer talar för höga naturvärden. Ett FSC-klagomål ska skickas in eftersom bolaget är FSC-certifierat och inte har utfört en riktig naturvårdsinventering av de avverkningsanmälda skogarna. Skogen är av nyckelbiotopsklass och sådana skogar ska inte avverkas av FSC-certifierade bolag, enligt FSCs kriterier.

Läs mer om och se bilder från den avverkningsanmälda skogen vid Marktjärnberget här och skogen vid Svarttjärnåsen här.

Läs även:
Artikelserie: Kan man lita på FSC?
Naturskyddsföreningen: Marknaden riskerar bli grundlurad av skogsbruket
• ”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”
56 naturturismföretag: Sluta avverka skogar med höga naturvärden

.

Mer att läsa