Gå till innehållet

Fridays For Future och klimatforskare lanserar upprop för klimatet

Kalhygge. Foto: Marcus Westberg

På en pressträff under måndagen, tre dagar innan FN:s miljökonferens Stockholm+50, lanserade Fridays for future Sverige ett klimatupprop som skapats i samråd med klimatforskare och personer som själva drabbats hårt av klimatkrisen. De har kommit fram till att det krävs “grundläggande förändring av våra politiska och ekonomiska system”.

– Uppropet visar gapet mellan vad som överhuvudtaget diskuteras inom Sveriges nuvarande partipolitik och vad forskningen så tydligt visat behövs. Vi måste rösta, men det räcker inte att bara delta i demokratin på valdagen. Ett verkligt politiskt skifte kräver att vi gör våra röster hörda genom att demonstrera, säger Linna Gadde från Fridays For Future Sverige.

Uppropet, vars faktaunderlag hämtats från studier och IPCC-rapporter, består av tre huvudfrågor som Fridays for future anser måste förändras.

1. Behandla krisen som en kris

Fridays for future anser att klimat- och miljöproblem behandlas som en politisk fråga i mängden och inte som den kris det är. Organisationen vill se årliga utsläppsminskningar vid källan, som tar hänsyn till Parisavtalet och mål som är juridiskt bindande.
– Det ska inte längre gå att komma undan med tomma löften, skriver de.

Ett stycke handlar också specifikt om skogsbruket och biobränsle. Fridays for future anser att den svenska skogsbruksmodellen inte bara är destruktiv för den biologiska mångfalden utan också ytterst koldioxidintensiv. Vid kalavverking frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären och en majoritet av den biomassan som kommer från skogsavverkningen blir till kortvariga produkter som förbränns.
– Att tala om biodrivmedel ens som en “tillfällig dellösning” eller som “övergångsbränsle” bort från fossila bränslen är i dubbel bemärkelse kontraproduktivt; det förhindrar och fördröjer den nödvändiga omställningen bort från förbränning – samtidigt som det ökar utsläppen under samma avgörande decennium. Forskningen är tydlig; vi måste i närtid minska alla typer av växthusgasutsläpp och samtidigt utöka skyddet av skogliga kolförråd, medan förbränning av skogsbiomassa innebär motsatsen; ökade utsläpp och minskning av skogens kolförråd.

Inte heller att odla andra grödor för att ersätta diesel anses hållbart. Att öka mängden inblandat biodrivmedel innebär att enorma arealer kommer behöva odlas upp.

– Enbart för att ersätta hälften av världens fossila drivmedel skulle, lågt räknat, en areal motsvarande en tredjedel av världens åkrar behövas. En sådan expansion kan inte ske utan betydande avskogning med enorma koldioxidutsläpp och minskad biologisk mångfald som följd. Samtidigt som åkermark går till att producera bränsle istället för till mat, skriver organisationen.

2. Säkerställ rättvisa

Oxfam Sverige har tagit fram statistik som visar att de rikaste 10 procenten av Sveriges befolkning för 24 procenten av våra sammanlagda utsläpp sedan 1990, medan de fattigaste 50 procenten endast står för 32 procent. Dessutom hotas samernas grundläggande rättigheter och kultur av skogsbruket, gruvindustrin och klimatkrisen. Något som Fridays for future anser att även svenska staten driver på.

– Klimatkrisen och de falska lösningar som presenteras för att hantera den har en sak gemensamt: de som är minst skyldiga till att ha skapat dem är de som drabbas hårdast av dess konsekvenser. Samma system som exploaterar människor, exploaterar också naturen och skapar den klimatkris vi nu står i. Den skadliga och greenwashade politik som nu förespråkas förstärker de orättvisor som redan förvärras av klimatkrisen — och som i sig eldar på klimatkollapsen. Klimatarbetet måste aktivt motverka sociala och globala orättvisor, istället för att, som idag, förstärka dem, skriver Fridays for future.

3. Stärk demokratin

Fridays for future skriver också att det idag råder ojämbörlig fördelning av ekonomiska resurser och att lobbyism och korruption leder till stora skillnader i politisk makt. Dessutom hindrar misinformation och brister i transparens oss från att fatta välgrundade beslut. Misinformationen kommer inte bara från företag.

– Idag beräknas Sveriges “klimatmål” på omkring en tredjedel av våra totala utsläpp genom att utelämna viktiga utsläppskategorier. Så länge svenska regeringar fortsätter att kalla sig själva ledare inom klimat och miljö, medan de i själva verket aktivt eldar på krisen, kommer den omedelbara krishantering vi behöver förbli onåbar.

– När koldioxidutsläppen kommer från de allra rikaste, industrier som exploaterar samiska marker och koloniala stormakter – då går det inte att isolera klimatkrisen från andra orättvisor. Det är samhällsproblem som i grunden hänger ihop. Med vårt upprop vill vi visa problemen ur ett holistiskt synsätt och samla alla delar av samhället i gemensam protest, säger Agnes Hjortsberg från Fridays For Future Sverige.

Källa: Fridays For Future Sverige och uppropet

Mer att läsa