Gå till innehållet

Framgångsrikt återskapande av hotade alvarområden i Estland

Alvar på Öland. Foto: Maths Nilsson 

New Scientist rapporterar från ett område i Estland där det sker ett stort naturvårdsprojekt för att återskapa alvarområden. Det är ett av Europas största återställningsarbeten och det har varit väldigt framgångsrikt.

Stora delar av alvarområdena i Estland har blivit överväxta av barrträd, men dessa har nu avverkats och den tidigare alvarmarken tagits fram med hjälp av betande kor. Snart har 2500 hektar återskapats på de tre öarna Muhu, Saaremaa och Hijumaa och två platser på fastlandet.

Projektet är ett försök att återskapa de stora områden med kalkhaltiga alvarområden som tidigare var vanliga i Estland. På 1930-talet rymde landet 43 000 hektar av denna naturtyp som är känd från bland annat Öland. Idag återstår bara 8000 hektar alvar i Estland, enligt New Scientist.

Idag är många av arterna som trivs på alvar hotade i Estland och Aveliina Helm vid universitetet i Tartu menar att de 2500 hektar som nu skapats behöver bli betydligt fler för att inte arter ska dö ut i Estland.

Efter bara ett år har dock de nyskapade alvarområdena visat stora förbättringar. Det har hittats 15 nya arter för Estland och antalet orkidéer, fjärilar och humlor har ökat kraftigt. Det är lovande inför alvarens framtid i Estland och projektet kommer pågå till minst år 2024. Det har 600 markägare skrivit under på.

Projektkoordinatorn Annely Esko berättar att en del av de avverkade enarna och barrträden görs om till flis och säljs som biomassa, varav en del till Sverige. Hon påpekar dock att det inte är optimalt att tillverka biomassa av träd eftersom det genererar kolutsläpp, men det är i alla fall bättre än att använda olja.

Om alvar
Alvar är en sällsynt naturtyp i världen och Sverige har de internationellt sätt överlägset största ytorna alvarmarker varav Stora alvaret på Öland är störst i världen. Ett alvar kännetecknas av ett tunt jordtäcke, kraftigt växlande tillgång till vatten, ett hårt klimat och en “säregen växt- och djurvärld”, enligt länsstyrelsen. Den unika miljön gör att växter som inte finns någon annanstans i världen kan växa intill arter som normalt sett trivs i fjällvärlden. För att bibehålla alvaren krävs intensivt bete.

Källa: New Scientist och Länsstyrelsen i Kalmar

Mer att läsa