Gå till innehållet

Fortsatt satsning på att rädda hotade vildbin

Svartpälsbi. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket skjuter till ytterligare medel för att Sveriges länsstyrelser ska kunna fortsätta jobba med att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin.

Sammanlagt satsas ytterligare 11,66 miljoner kronor på länsstyrelsernas arbete med vilda pollinatörer inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP). Projektet startade 2020 och har som mål att skapa livsmiljöer för en mångfald av vilda pollinerare i områden med rätt förutsättningar. Det görs bland annat genom att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, stängsling för att kunna återinföra bete, slåtter samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter. Man försöker också skapa sammanhängande nätverk av lämpliga miljöer.

Pengarna går till åtta län i södra Sverige och i Kalmar har satsningen gett resultat. Det berättar Helena Lager, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter på länsstyrelsen Kalmar län:

– Genom denna riktade och långsiktiga satsning har länsstyrelsen Kalmar län kunnat ta ett helhetsgrepp på arbetet i utvalda områden, där det finns många hotade arter av vilda bin. Satsningen har gjort att vi har kunnat göra många olika åtgärder. Och det har gett effekt – de vilda pollinatörerna har svarat snabbt och vi har också sett att andra artgrupper gynnats.

Insatserna anses behövas eftersom ungefär en tredjedel av Sveriges drygt 300 vildbin är rödlistade (mer eller mindre hotade). Dessa arter behöver få större populationer, men det råder idag brist på sandiga miljöer där de kan anlägga bon och blomrika miljöer där de kan få mat.

Källa: Naturvårdssverket

Mer att läsa