Gå till innehållet

Fortsatt allt fler fjällrävar i Skandinavien

fjallrav

Fjällräv. Foto (i hägn): Erik Hansson

Det finns fortfarande inte ens 500 fjällrävar i Skandinavien, men situationen blir långsamt bättre. Tack vare stödåtgärder har antalet ökat med 20 individer från i fjol.

Fjällräven klarar sig just nu troligen enbart på de insatser som görs för den starkt hotade arten. Det har förvisso skett en kraftig ökning från år 2000 då de bara fanns 40-60 individer till årets ungefär 470 vuxna individer, men för drygt 100 år sedan fanns det troligen uppemot 10 000 fjällrävar i Norden. Sedan inleddes en hård jakt som på kort tid i stort sett utrotade fjällräven från Norden. 1928 fridlystes den, men det var så pass få fjällrävar kvar att den fick svårt att klara sig, bland annat på grund av brist på föda (uteblivna lämmelår) och ökad konkurrens från rödrävar.

För att hjälpa fjällrävarna föds de upp och släpps ut via en anläggning i norska fjällen. Det sker också stödfodring och dessutom skjuts rödrävar som rör sig uppe i fjällen för att minska konkurrensen med fjällrävarna. Dessa insatser har gett resultat och fjällrävarna ökar nu i antal. I fjol räknades det till 450 fjällrävar, i år hittades ungefär 470 stycken.

– Årets inventering resulterade i 118 registrerade nya kullar i Skandinavien, vilket är en tydlig ökning sedan förra året. Denna tillväxt tros delvis förklaras av en ökad tillgång på fjällrävens huvudföda, smågnagare. De mesta tyder också på att de intensiva bevarandeåtgärderna med stödutfodring har en betydande effekt för den positiva utvecklingen säger Malin Åhl, handläggare på Naturvårdsverket.

Tillgången på gnagare har skiljt sig åt i landet och i söder, där det varit gott om byten, har det gått betydligt bättre än i norr. Nu hoppas de inblandade på ett till bra år för smågnagare som lämlar så att fjällrävarna som fötts i år kan klara av egna kullar under 2022.

De allt fler populationerna, som dessutom lever inom räckhåll för varandra, innebär dessutom att inaveln minskar för fjällrävarna, något som också är viktigt för den långsiktiga överlevnaden.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa