Gå till innehållet

Förslag: kraftigt utökade jakttider på fåglar

Enkelbeckasin. Foto: Zsombor Károlyi

Just nu genomför Naturvårdsverket en översyn av jakttider och vilka arter som ska få jagas. Det har till exempel föreslagits att jakt på ekorre och hermelin ska tillåtas. En genomgång av fågeljakten pågår också och över lag utökas jakten på många fåglar. Dessutom föreslås att det ska bli tillåtet att skjuta enkelbeckasin och snatterand.

“Paket ett” av översynen fokuserade framför allt på däggdjur med förslag på jakt av ekorre och hermelin, vilket motiveras med orden ”i enlighet med Strategi för svensk viltförvaltning ska jakt inte begränsas av omotiverade hinder utan utgångspunkten är att det ska främjas”. Även jakt på sångsvan och trana fanns med som förslag i paket ett.

– Tyvärr verkar det som att vissa fågelarters svaga eller minskande populationer kan definieras som “omotiverade hinder”, skriver BirdLife Sverige i en kommentar om “paket ett”.

Föreningen är också kritisk till utökningen av jakttider som inte tar hänsyn till övrigt friluftsliv:
– Naturvårdsverket ger jakten oproportionerligt stort utrymme i förhållande till andra intressen, inte minst möjligheterna att uppleva fåglar, däggdjur och natur i allmänhet.

Jakt på snatterand föreslås bli tillåtet. Foto: Peder Winding.

I “paket två” är det fåglarna som är i fokus. För vissa arter föreslås att jakten avskaffas (sädgås, gråtrut, ejder och småskrake), men för en majoritet av fåglarna innebär förslaget en utökning av jakttiderna och för snatterand och enkelbeckasin rekommenderas att jakt införs.

Preliminära förslag i Naturvårdsverkets “Jakttidsöversyn paket två”:
• Sädgås: jakt avskaffas.
• Bläsgås, grågås och kanadagås: utökad jakttid.
• Gräsand, kricka och bläsand: utökad jakttid.
• Snatterand: jakt införs.
• Knipa och storskrake: utökad jakttid.
• Alfågel: jakt avskaffas.
• Sjöorre: förändrade jakttider.
• Vigg: utökad jakttid.
• Ejder och småskrake: jakt avskaffas.
• Dalripa och fjällripa: utökad jakttid.
• Järpe, orre och tjäder: ingen förändring av jakten, men för orrtupp och tjädertupp utökas jakttid.
• Rapphöna: utökad jakttid.
• Fasan: utökad jakttid.
• Morkulla: utökad jakttid.
• Gråtrut: jakt avskaffas.
• Havstrut och fiskmås: minskad jakttid.
• Ringduva: jakttid ändras.
• Björktrast: jakttid minskas.
• Nötskrika: jakttid minskas.
• Kråka, kaja och skata: jakttid minskas.
• Råka: jakttid ändras.
• Enkelbeckasin: jakt införs.

Eventuella synpunkter på Naturvårdsverkets förslag lämnas senast den 23 mars 2020 per e-post till registrator@naturvardsverket.se eller per brev till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenummer NV-08122-18.

Källor: Birdlife och Naturvårdsverket

Mer att läsa