Gå till innehållet

Sammanställning av 45 studier: Ökad skogsavverkning ger försämrad kollagring

Skogsbruk. Foto: Heikki Valve, CC BY-SA 3.0

En finsk genomgång av 45 skogsstudier om avverkningens påverkan på kollagring och koldioxidutsläpp kom fram till att ökad skogsavverkning ger minskad, sammanlagd kollagring i minst 100 år. För att uppnå Paris-avtalet måste utsläppen gå ner snabbt de kommande årtionden.

Det hävdas ofta av skogsavverkningsbranschen att ökad avverkning bara minskar kollagringen en kort period eftersom virket delvis blir till produkter som kan minska användningen av fossilt material. Tanken är att träprodukterna (exempelvis i form av virke och bioenergi) kompenserar för utsläppen som avverkningen orsakar. Men en ny finsk studie som gått igenom 45 befintliga studier både i boreala och tempererade regioner visar att kollagringen i träprodukter är kraftigt överskattad och att den sammanlagda kollagringen minskar tydligt i minst 100 år. Svensk skog blir dessutom till 75 procent till kortlivade produkter.

– I genomsnitt är minskningen av skogens kolförråd större än ökningen av kolförråden i avverkade träprodukter och de fossilbaserade utsläppen som undviks, säger studiens huvudförfattare, enhetschef Sampo Soimakallio från Finlands miljöinstitut.

Forskarna fann inte heller någon skillnad på boreala och tempererade regioner. Både i regnskogar i Amazonas och granskogar i Norden minskar kollagringen tydligt under lång tid när avverkningen ökar.

– Den påverkan som skördandet av träd har på skogens kolförråd har i stor utsträckning exkluderats i studier av livscykelanalyser. Detta leder till missvisande slutsatser om hur effektiv träanvändningen är när det gäller att mildra klimatförändringarna, skriver forskarna vidare.

Tidigare studier har bland annat konstaterat att skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott och försämrar skogarnas kolsänkor ”överraskande mycket” och att det finns stora klimatfördelar att vinna genom att minska skogsavverkningen.

Källa: Finlands miljöcentral och GCB Bioenergy

Mer att läsa