Gå till innehållet

Exotiska träd försvårar för stadslevande fåglar

Djur i Sverige har under lång tid anpassats efter de inhemska växter som funnits här. En ny långtidsstudie från Lunds universitet visar att blåmesar och talgoxar undviker att häcka i stadsområden med främmande trädarter och att deras fågelungar väger mindre ju fler sådana träd som finns i närområdet.

Tidigare studier har visat att importerade träd är dåliga för städers insektsliv. Det har inte byggts upp en långsiktig anpassning mellan arterna, vilket stör insekternas förmåga att hitta mat och boplatser. Nu visar en ny studie att även fåglar drabbas.

En forskargrupp i Lund har övervakat 400 holkar i fem parker i Malmö under sju år. Deras resultat, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Oecologica, visar att inhemska träd som ek, bok och björk är bättre för stadsfåglarna än träd som importerats från andra delar av världen.

I områden med många exotiska träd vägde talgoxarnas ungar markant mindre än om de häckade i ett område med många inhemska trädarter.

– Icke-inhemska träd, även kallade exotiska eller främmande arter, saknar en evolutionär historik med ekosystemet. Vi har tidigare visat att främmande trädarter har påtagligt färre insekter än inhemska träd, så effekten vi nu ser är sannolikt ett resultat av brist på föda för småfåglarna, säger Johan Kjellberg Jensen, doktorand i urban ekologi vid Lunds universitet.

Det har dock länge varit en trend att plantera exotiska arter och i Malmös parker är ungefär vart fjärde träd icke-inhemskt, men fler fåglar skulle trivas om det planteras fler inhemska trädarter. Johan Kjellberg Jensen anser att deras resultat kan överföras på andra städer i världen och tidigare studier från USA har även visat att fåglar undviker trädgårdar med många främmande växter.

– Jag hoppas att stadsplanerare och andra aktörer tar del av den här forskningen och att vi kan utveckla metoder för att säkerställa ett fungerande ekosystem i våra städer, säger han.

Källor: Oecologia och Lunds universitet

Mer att läsa