Gå till innehållet

Forskare varnar för bioenergi från träd

Träpellets är ett exempel på fast biobränsle. Foto: Amaza, CC0.

“Sluta behandla förbränning av trä som koldioxidneutralt” – det menar över 500 forskare i ett brev till EU och USA:s nya administration.

Forskarna anser att de storskaliga subventioner som branschen idag får, cirka 6,5 ​​miljarder euro per år, bör upphöra eftersom de ökar efterfrågan på vedpellets, vilket i sin tur driver på “skogsförstörelse och förlusten av biologisk mångfald både i EU, USA, Kanada och östra Asien”. Träpelletsanvändningen ökade från 17 miljoner ton 2013 till 26 miljoner ton 2018, en 50-procentig ökning på fem år och den ökar fortfarande. Istället bör det investeras pengar i att skydda skogar eftersom de är viktiga kolsänkor och hyser hög biologisk mångfald.

– Vi uppmanar er att inte underminera både klimatmål och världens biologiska mångfald genom att gå från förbränning av fossila bränslen till förbränning av träd för att generera energi. Skogsbevarande och restaurering bör vara nyckelverktyg för att uppnå detta mål och samtidigt hjälpa till med att ta itu med vår globala biologiska mångfaldskris, skriver forskarna i sitt öppna brev.

Förbränning av trä förvärrar situationen
Just nu behandlar ett EU-direktiv förbränning av trä som koldioxidneutralt, vilket innebär att det ingår i medlemsstaternas mål för förnybar energi. Men forskarna menar att det finns stora bevis för att förbränning av trä, även om träd återplanteras, ökar koncentrationerna av koldioxid (och andra skadliga växthusgaser och föroreningar) under lång tid.

– Som många studier har visat kommer denna förbränning av trä att öka uppvärmningen i årtionden upp till århundraden. Det är sant även när träet ersätter kol, olja eller naturgas. Att bränna trä är också kolineffektivt, vilket innebär att träet som förbränns för energiändamål släpper ut mer koldioxid från skorstenen än vad fossila bränslen gör. För varje kilowattimme av producerad värme eller el kommer troligtvis träanvändningen att initialt släppa ut två till tre gånger så mycket kol i luften i jämförelse med fossila bränslen, skriver de över 500 forskarna.

Även forskarsamarbetet i European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) har uttalat sig kritiskt mot bioenergi:
– Med den genomsnittlig uppvärmning redan över 1˚C anser EASAC:s forskare att en “förnybar” energi som faktiskt ökar atmosfärens CO2 i årtionden bara verkar bidra till överskridande av målen på 1,5°C – 2°C. Sådan teknik är inte effektiv för att mildra klimatförändringarna och kan till och med öka risken för farlig klimatförändring.

En av de som valt att engagera sig i frågan är Stefan Wirsenius, som forskar om jordbruk, mat och bioenergi vid Chalmers i Göteborg.

– I Sverige finns en utbredd övertro om bioenergins roll för att lösa klimatproblemet, och det är därför särskilt i Sverige viktigt att peka på bioenergins begränsningar, och att bioenergi i vissa fall förvärrar klimatproblemet, förklarar han. Dessutom måste stora delar av världens skogar undantas från avverkningar för att bevara biologisk mångfald. I Sverige är vi internationellt sett ganska dåliga på den punkten.

Han menar att om inte utvecklingen vänds så riskerar jakten på bioenergi öka förlusterna av gamla skogar, som omvandlas till industriellt brukade skogar eller plantager, vilket kommer leda till ökade utsläpp av koldioxid och minskad biologisk mångfald.

Skogsindustrins företrädare brukar hävda att det är restprodukter från skogsbruket som blir bioenergi – är det inte så?
– Nej, det är inte bara restprodukter. En betydande andel, i storleksordningen en tredjedel i Sverige, kommer från stamved. Och om produktionen av bioenergi från skogen ska öka väsentligt, vilket är nuvarande politik i Sverige, så kommer inte restprodukterna att räcka långt, och enda alternativet är då att använda mer av hela träden, inklusive stamveden.

Vad skulle det krävas för regler för bioenergiframställning från skogsråvaror för att det skulle kunna vara en lämplig energikälla?
– Att reglerna begränsar användningen till enbart restprodukter, det vill säga skörderester samt spån, flis etcetera från sågverken. Det är i princip bara den typen av bioenergi som kan användas utan att ge upphov till större negativa effekter på klimat och miljö.

Förutom forskarnas öppna brev har också över 42 000 personer undertecknat en namninsamling där de kräver att EU upphör med sitt stöd till “falska förnybara energikällor”.

Källor: Brevet från forskarna och EASAC

Mer att läsa