Gå till innehållet

Fiskar har rymt från odling i Storsjön – hotar vilda populationer

Det har rymt regnbågar från en fiskodling i Storsjön. Något som fiske- och naturföreningar varnat för skulle ske.

P4 Jämtland rapporterar om att det är ett okänt antal fiskar som rymt från fiskodlingskassarna i Storsjön. Fritidsfiskare har fångat regnbågar i sjön på sistone, men fiskodlingsbolaget tror inte att det finns något samband eftersom det ska ha varit småfisk som rymde. De lyckades troligen fly från burarna i samband med en storm när en stock rev hål i dem.

Länsstyrelsen kräver nu att bolaget redovisar hur mycket fisk som har rymt och hur man kan säkra att det inte händer igen.

Att fiskar rymmer från fiskodlingar är dock något som flera organisationer varnat för i samband med ansökningar om att starta fiskodlingar. Älvräddarna skrev i sitt yttrande i samband med en stor fiskodling i Storsjön att rymning ofta sker och att det får konsekvenser för vilda bestånd både genom ökad konkurrens och smittspridning.

– Det är uppenbarligen så att det inte är en fråga om det ska hända, utan när och i vilken omfattning, skrev Älvräddarna.

Smittspridning konstaterad vid Ströms Vattudal

Länsstyrelsen har påpekat i ett liknande fall att det finns risker för vild fisk med storskalig fiskodling i Storsjön och att tester vid kassodlingar i Ströms Vattudal påvisat Bacterial Kidney Disease (BKD)-bakterier och att både sik och harr, som förekommer i Storsjön, är känsliga för bakterien.

Länsstyrelsen hänvisar till att Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) “anser att kassodling är förkastligt från smittskyddssynpunkt då vild fisk kan komma i direkt kontakt med den odlade, och dessutom i övrigt uppehålla sig inom samma vattenområde”.

Överföring av smittämnen sker både från fisk till fisk och från fisk via vatten till fisk. Därför kan sjuka fiskar sprida smittämnen i vattensystemet. BKD smittar dessutom via rom till nästa generation och någon verksam behandling mot BKD finns inte.

Inte bästa möjliga teknik

2017 avslogs en ansökan om ny fiskodling i öppna kassar i Storsjön av Mark- och miljööverdomstolen även av miljöskäl:

– Mark- och miljööverdomstolen anser att det på goda grunder har ifrågasatts om den teknik som ska användas – öppna kassar som inte ger möjlighet till någon uppsamling eller rening av foderrester eller fekalier – utgör bästa möjliga teknik. Det är fråga om en i förhållande till andra utsläppskällor ansenlig mängd fosfor och kväve som släpps ut och tekniken medger inte någon annan metod för begränsning av utsläppet än minskad produktion.

Källor: P4 Jämtland, Havs- och Vattenmyndigheten och Mark- och Miljööverdomstolen

Mer att läsa