Gå till innehållet

Färre fåglar kolliderar med målade vindkraftverk

Vindkraftverk med ett av rotorbladen målat i svart. Foto: Roel May

Att måla ett av bladen på ett vindkraftverk svart kan minska antalet fåglar som kolliderar med vindkraftverket med 70 procent och det är särskilt effektivt för stora rovfåglar. Det visar en ny studie gjord i Norge.

– Vi hoppades att det skulle fungera, men vi blev överraskade att antalet fågelkollisioner gick ned så pass mycket, berättar Roel May vid Norwegian Institute for Nature Research (NINA), huvudförfattare till studien.

Tillsammans med personal på Ånnsjöns fågelstation i Sverige genomfördes studien vid en vindkraftpark på ön Smøla i Norge. På ön finns 68 vindkraftverk och i augusti 2013 målades ett av tre blad svarta på fyra av vindkraftverken. Då hade man sedan 2006 letat efter förolyckade fåglar med hjälp av tränade hundar runt vindkraftverken så att det fanns statistik både före och efter målningen.

Sammanlagt gjordes nästan 10 000 kontroller vid de 68 vindkraftverken under tio års tid. Under den här tiden hittades 464 döda fåglar.

Vid de vindkraftverk som ingick i studien (dels målade och dels omålade) hittades 82 döda fåglar under den här tiden. 40 av dessa var dalripor. De räknades inte med i resultatet eftersom de ofta krockar med själva kraftverkspelaren och inte med rotorbladen. Andra fåglar som drabbades var sex havsörnar, två tornfalkar, en kricka, en skedand, två ljungpipare och sex enkelbeckasiner. Kontrollerna visade att antalet dödade fåglar minskade från 11 till 6 på de behandlade vindkraftverken. Framför allt märktes det på havsörnarna. Sex stycken dödades av vindkraftverken innan målningen, inte en enda hittades efter att ett av rotorbladen på varje vindkraftverk målats svarta.

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Forskarna föreslår att studien ska upprepas på andra platser för att se om det ger samma resultat där.

Vad är det som talar för att det skulle bli ett annat utfall på andra platser?
– Experimentet utfördes på ett fåtal vindturbiner men över lång tid. Vi vet från många andra studier att vindkraftens påverkan på fåglar varierar mycket mellan arter och platser. Det är därför viktigt att upprepa experimentet eller implementeringen på andra platser. I dagsläget finns det en stark önskan om att göra det både i Nederländerna och Sydafrika, säger Roel May.

Det gjordes nästan 10 000 kontroller under tio års tid på 68 vindkraftverk och hittade 464 döda fåglar. Är det ungefär så många fåglar som brukar hittas runt vindkraftverk eller är Smøla särskilt utsatt?
– Det är svårt att säga säkert. Smøla är känt för att ha ett tätt bestånd av havsörnar och vi vet att rovfåglar generellt är en utsatt artgrupp. Men vi blev överraskade att så många dalripor kolliderade även om det är ett stort bestånd. I Norge finns det väldigt lite data från före- och efterundersökningar som visar dödligheten på andra platser än Smøla. Det är därför svårt att fastslå om Smøla skiljer sig eller inte.

Vad kan det här innebära för vindkraftsparker i närheten av rovfågelrevir tror du?
– Det som internationell forskning gång på gång visar är att rovfåglar är en särskilt utsatt artgrupp på grund av deras flygsätt. Det blir därför viktigt att använda prioriterade åtgärder så tidigt som möjligt i planeringsfasen för att undvika känsliga områden för vindkraftverk och att både minimera och lindra negativa påverkningar. Att använda sig av effektiva åtgärder för att mildra negativ påverkan bör bli vanligare.

Forskarna bakom studien påpekar att insatsen är enkel så länge rotorbladen målas innan de monteras upp.

Källa: Ecology and Evolution

Mer att läsa