Gå till innehållet

EU-dom ger ökat skydd för svenska arter

Tjäder i tallskog.

Tjäder. Foto: Erik Hansson

EU-domstolen ger Sverige bakläxa och menar att vi måste ta mycket större hänsyn till djur och växter än vad som är fallet i dagsläget. Domslutet förväntas leda till konsekvenser för de som vill hugga ned skogar eller exploatera naturen på andra sätt.

– Det här en väldigt positiv dom för den biologiska mångfalden och för skyddade arter. Det är glädjande att EU-domstolen lutar sig mot försiktighetsprincipen och tar krisen för den biologiska mångfalden på allvar, säger Michael Nilsson, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda.

Resultatet av en lång kamp
Bakgrunden till domstolens beslut är ett fall där skogsägare i Härryda ville avverka skogen Yxsjöskogen. Ärendet överklagades av Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening och föreningen Skydda Skogen eftersom avverkningen ansågs skada livsmiljön för ungefär 100 skyddade arter, bland annat klockgentiana, tjäder, nattskärra, knärot, orre, fiskgjuse, storlom, talltita, sparvuggla, mindre hackspett, pärluggla, gransotdyna, nötkråka och åkergroda, som alla ingår i listan över arter i art- och habitatdirektivet.

Naturskyddsföreningen i Härryda och föreningen Skydda Skogen har kämpat för skogen i tio års tid och ärendet har tagit sig via Mark- och miljödomstolen i Vänersborg till EU-domstolen för att den högre instansen skulle bedöma hur artskyddsreglerna ska tillämpas.

EU: Individer, inte bara populationer, ska skyddas
Svenska domstolar har tolkat förbudet som att artskyddsreglerna enbart gäller om en arts bevarandestatus hotas, men EU-domstolen anser att även enskilda individer av arter ska skyddas. Det medför att exploateringar inte får medföra att skyddade arter dödas eller skadas och inte heller deras nödvändiga livsmiljöer. Skyddet ska även omfatta arter som har en gynnsam bevarandesituation. De måste alltså inte vara hotade eller sällsynta.

“I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att
• avsiktligt fånga eller döda djur,
• avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
• avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen,
• skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.”

/Artskyddsordningen

– Det här är en klar skärpning av reglerna. Domen kommer förmodligen att få stora konsekvenser för skogsbruk och andra verksamheter, eftersom de nu behöver ha bättre koll på vilka arter som finns på deras marker, när åtgärder ska vidtas och hur, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Källor: Dagens Nyheter, Ekot, EU-domstolen, Naturskyddsföreningen och Härryda naturskyddsförening

Mer att läsa