Gå till innehållet

Enkel insats för biologisk mångfald – humlor bor gärna i halmbalar

Halmbal. Foto: fir0002, GFDL 1.2, Link

Humlor är viktiga pollinatörer som behövs både för många vilda växter och odlade grödor. För jordbrukare är det enkelt att gynna dem – humlor uppskattar att kunna bygga bo i halmbalar. Det visar nya studier.

Att göra insatser för humlor ser ut att bli allt viktigare. På många håll har de minskat rejält i antal när odlingslandskapet förändrats kraftigt de senaste hundra åren och humlor verkar också dåligt anpassade för att hantera temperaturhöjningen i klimatkrisen. En av insatserna som kan göras är att hjälpa humlorna med boplatser.

Sandra Lindström är agronom och biolog och skrev sin doktorsavhandling om insektspollinering i raps 2017. Nu jobbar hon med naturvård och hållbart jordbruk, framförallt kring nyttoinsekter och hur lantbrukare kan arbeta med att gynna dem för att få nytta i produktionen, så kallad ekologisk intensifiering av växtodlingen.

I en studie som hon genomfört tillsammans med Hushållningssällskapet i Skåne och Lunds universitet studerades 1265 halmbalar och halmstackar hos 58 lantbrukare i Skåne och Östergötland. De hittade humlor hos 26 av lantbrukarna (45 procent). Sammanlagt hittades sju humlearter, varav en rödlistad art. I likvärdiga områden utan halmbalar hittades inga säkra observationer av bon. Halmbalar är med andra ord ett relativt effektivt sätt att skapa bostäder åt humlor.

För att sprida kunskapen har Jordbruksverket nu gett ut en broschyr med det tydliga namnet “Halmbalar till humlor“.

Insatserna som föreslås i broschyren är kanske framför allt för jordbrukare som får plats med halmbalar. Eller kan det även göras i mindre skala i trädgårdar?
– Trädgårdar kan vara viktiga habitat för humlor, särskilt om de är variationsrika med en stor mångfald av växter som får blomma och producera pollen och nektar från tidig vår till höst. Det är inte heller ovanligt att hitta humlebon i eller under byggnader. Humlor är ganska generalistiska i sitt val av boplatser, så länge boplatsen är ett litet rum som ger plats för samhället och samtidigt skydd för vind, sol, nederbörd och predatorer. Vi har inte testat om de bygger bon i halm även i mindre skala. Eftersom halm bryts ned ganska fort är jag rädd att mindre mängder halm försvinner innan humlorna hittar dit. En generell rekommendation är att låta naturen vara lite stökig i trädgården och spara ytor med högt dött gräs, travar med ved eller stenhögar. Det är miljöer som humlorna gillar att bosätta sig i, säger Sandra Lindström.

Är halmbalar effektivare än de humlebon som består av en uppochnedvänd blomkruka som ibland föreslås?
– Jag känner inte till någon studie som har undersökt boförekomsten i upp-och-ned vända blomkrukor, och jag har aldrig upplevt det själv heller.

I broschyren framgår att humlor gärna bosätter sig i övergivna bon av smågnagare – varför är det så?
– Smågnagarna konstruerar väldigt bra skyddsrum, lagom i storlek för ett humlesamhälle med inkluderade gångar som försvårar angrepp från predatorer och ger mindre risk för att boet drabbas av översvämning. Kanske bidrar det att de har isolerat boet också.

Bygger humlorna bon i halmbalarna även utan att smågnagarna byggt bo i dem?
– Vi har inte undersökt det, men vi har indikationer på att det inte är ett måste att en smågnagare har byggt boet. Det vore intressant att undersöka om de föredrar ett musbo framför en annan hålighet, och om det skiljer sig mellan arter, avslutar Sandra Lindström.

Broshyren rekommenderar att två halmbalar placeras med gavlarna tätt intill varandra eller tätt mot ett träd eller en stenmur. De får också gärna vara i närheten av blommande buskar, träd, blomremsor och grödor i närheten så att humlorna enkelt ska kunna hitta föda.

• Läs mer i broschyren “Halmbalar till humlor

Läs även:
Guide till Sveriges vanligaste humlor
Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald
Humlor har förlorat nästan hälften av sina livsmiljöer – kopplas till klimatkrisen
Honungsbin sprider sjukdomar till humlor
• Pollinatörer gynnas av ekologiska odlingar
Klarar sig humlor bättre i städer än i jordbrukslandskap?
Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

Mer att läsa