Gå till innehållet

Dom: Mindre hackspett-häckning stoppar avverkning

Mindre hackspett. Foto: Daniel Pettersson

Mark- och miljööverdomstolen har gett Naturskyddsföreningen i Göteborg rätt – det är förbjudet att avverka skog som riskerar att skada eller förstöra livsmiljön för mindre hackspett.

Läs även: • Så hör och ser du skillnad på Sveriges hackspettar

Fallet gäller en vattenverksamhet som Göteborgs Stad anmälde våren 2017 i Välen i Göteborg. Ett år senare godkände länsstyrelsen avverkning, grävning och schaktning i området om vissa försiktighetsåtgärder genomfördes. Hösten 2018 fick länsstyrelsen in uppgifter om att duvhök, fjällvråk, pilgrimsfalk, storspov, silltrut, gråtrut, tornseglare, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, sånglärka, hussvala, ängspiplärka, kungsfågel, buskskvätta, svarthakad buskskvätta, stare, rosenfink, gulsparv, sävsparv och fladdermöss förekommer i eller i anslutning till det aktuella området.

Då avbröts avverkningen och länsstyrelsen ville utreda hur avverkningen skulle påverka fåglarna i området. Utredningen kom fram till att det värsta scenariot ur kommunalt perspektiv är att kommunen förlorar ett häckande par mindre hackspett och länsstyrelsen godkände fortsatt avverkning eftersom det ansågs tillåtet att förstöra “enstaka fortplantningsområden” för mindre hackspett.

Bristfällig utredning

Naturskyddsföreningen i Göteborg höll dock inte med om slutsatsen och ansåg att utredningen hade brister i många avseenden.

– Länsstyrelsens beslut vilar även på i huvudsak felaktiga grunder då det är omöjligt att göra en inventering under den tid på året som den gjordes. Oberoende hur man ser på den undersökning länsstyrelsen refererar till och som man menar visar på att mindre hackspetts utbredning har ökat i regionen så bör det noteras att den är över tio år gammal. Detta då den är från åren 2004-2007, skriver Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Mindre hackspett är en skyddad art som är rödlistad och anses inte ha en gynnsam bevarandestatus. Enligt SLU ArtDatabanken har arten minskat med 10-20 procent i Sverige de senaste 15 åren.

Domstolen stoppar avverkningen

Mark- och miljööverdomstolen går i sin dom på Naturskyddsföreningen i Göteborgs linje eftersom den anser att avverkningen “träffas av förbudet i artskyddsförordningen och att det inte är möjligt att föreskriva skyddsåtgärder som säkerställer att skada inte uppstår”. Den anmälda åtgärden är, i avsaknad av dispens, därför förbjuden.

– Sammantaget bedömer Mark- och miljööverdomstolen det som klarlagt att avverkningen kommer att leda till att det berörda områdets kontinuerliga ekologiska funktion för mindre hackspett kommer att skadas eller förstöras och att det därutöver finns mycket som talar för att angiven funktion kan påverkas även för andra arter, bland annat entita, skriver domstolen i sin dom.

Källa: Mark- och miljööverdomstolen

Mer att läsa