Gå till innehållet

Projekt visar bävrars viktiga ekologiska funktion

Bäver. Foto: Per Harald Olsen via Wikimedia

Bäver. Foto: Per Harald Olsen via Wikimedia

I mars 2011 släpptes två bävrar ut i ett tre hektar stort instängslat område i Storbritannien för att se vilken påverkan de skulle ha på miljön. Efter bara två år visade det sig att de medfört stora förbättringar för den biologiska mångfalden och dessutom kan ha positiv inverkan på vattenkvaliteten.

Bävrar är inte alltid så väl ansedda hos allmänheten och kallas bland annat för skadedjur av Jägareförbundet och en parkingenjör i Stockholm. Det blir också allt fler konflikter mellan människor och bävrar i takt med att djuren sprider sig till tätbefolkade områden, men faktum är att bävrars närvaro har väldigt positiva effekter i naturen, det har ett projekt i Devon i Storbritannien kunnat konstatera redan två år efter att projektet Devon Beaver Project inleddes.

Bävergnagt träd i Stockholmstrakten. Foto: Erik Hansson

Bävergnagt träd i Stockholmstrakten. Foto: Erik Hansson

– Mängden av nya ekologiska nischer som skapats är imponerande, möjligen på bekostnad av områden med tät gammal videskog, skriver författarna i rapporten, som noga följt utvecklingen i det inhängnade området efter att två bävrar släppts ut.

För amfibier som vanlig groda ökar möjligheterna att föröka sig när det finns bävrar i området. På två år steg antalet klumpar med grodyngel som hittades från tio till 310, varav 75 procent upptäcktes i grunda vatten orsakade av de nybyggda bäverdammarna.

Andra arter som gynnas av bävrarnas framfart är vattenlevande insekter, trollsländor, vattenskalbaggar, fladdermöss och fåglar som grå flugsnappare, morkulla, entita, gök och större hackspett.

Rapporten noterar också att det finns tecken på att vattenkvaliteten förbättrats av bävrarnas närvaro, men att det krävs mer forskning innan det kan fastslås.

Bäverns inverkan på naturen har också undersökts av WWF som sammanfattar en rapport så här:
– Bäverns fällande av lövträd, ger utrymme och upphov till nytt liv som till exempel tickor, vedlevande svampar och insekter, lavar och mossor som kommer att växa på de döda stubbarna och stammarna som bävern lämnar efter sig. Uppväxande sly gynnar skogens andra växtätande djur. Fåglar söker sig gärna till dessa trakter som är rika på insekter. Uppdämning och översvämning av mark gynnar vattenlevande djur och sådana som sö- ker sin föda bland dessa. När dessa vattensamlingar så småningom växer igen bildas näringsrika ängar – så kallade ”bäverängar”. Så bäverns omdaning av landskapet utgör en ekologisk viktig funktion.

Källa: Devon Wildlife Trust och WWF

Mer att läsa