Gå till innehållet

Avverkningarna har inletts i populära naturskogen i Oskarshamn

Skogen i Fallebo. Foto: Jan Brenander

Trots protester, höga naturvärden och att det är ett populärt utflyktsmål för boende i området har nu avverkningarna inletts i Fallebo i Oskarshamn.

– Det är högst beklagligt att Oskarshamns kommun väljer att avverka trots skogens höga värden för biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation. Kommunen ignorerar att vi är flera miljöorganisationer som säger nej till avverkningen. Vi har begärt att skogen bör bli ett kommunalt naturreservat istället, säger Nils-Erik Norrby, styrelseledamot, Skydda Skogen. 

I skogen har det bland annat hittats de rödlistade arterna ullticka, spillkråka, mindre hackspett och talltita. Dessutom har det hittats andra arter av särskilt intresse, exempelvis bronshjon, vågbandad barkbock, taggsvamp, vedskivlav, tallticka, blåmossa och reliktbock.

Kommunen motiverar avverkningen med att det hittats angrepp av granbarkborre i skogen. Men miljöorganisationerna anser att det inte rättfärdigar så stora avverkningar. Dessutom påpekar Skydda skogen att granbarkborren är en del av det naturliga skogsekosystemet som skapar viktig död ved och att granbarkborrens fiender gynnas av död ved. Däremot vill granbarkborren själv ha färsk innerbark och är inte intresserad av döda träd utan bark. 

– De gynnas bland annat av vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnats på hyggen. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder. Problemet med granbarkborre försvinner med andra ord inte om man tar bort redan nu angripna granar, skriver Skydda skogen

Sammanlagt är det tre hektar som nu ska avverkas. Kommunen har lovat att visa ”stor hänsyn till sociala värden, naturvärden och skogliga värden”.

Läs även:
Protester mot att populär skog med höga naturvärden ska avverkas
• Avverkningar i hundratals naturreservat på grund av granbarkborrar – ”oacceptabelt”
• Naturvärden utplånas när granbarkborrar bekämpas
• Kommun överklagar nej till naturreservat
• Hotade arter upptäckta i skogar som ska avverkas

Källor: Skydda skogen och Oskarshamns-Tidningen

Mer att läsa