Gå till innehållet

Även i Finland minskar den biologiska mångfalden

Ödemarksskogen Kapperijoki i Finland. Foto: Aleksi StenbergEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Precis som i Sverige och Danmark hotas allt fler arter i Finland av utrotning och precis som i Sverige pekas skogsbruket och jordbruket ut som två av huvudproblemen.

Finlands omfattande bedömning av naturens status har gjorts av Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet. De konstaterar att antalet hotade arter ökar allt snabbare och att det beror på den ökande konsumtionen och överutnyttjandet av landets resurser, särskilt skogen.

– Det som belastar den finska naturen mest är skogsbruket, jordbruket, byggandet, föroreningar och klimatförändringen, skriver myndigheterna i sin rapport.

För att vända den trenden anser Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet att den biologiska mångfalden behöver beaktas i allt beslutsfattande och att den inte får minska:

– För att minska trycket från markanvändningen bör man vid planeringen av markanvändningen och vattenanvändningen tillämpa principen om ingen nettoförlust av biologisk mångfald (no net loss of biodiversity), som förpliktar till att kompensera de negativa effekter man orsakat naturen. Matproduktionen och ekosystemtjänsterna bör tryggas genom styrmedel som stärker hållbarheten i användningen av naturresurser.

Källor: Yle och Statsrådets kansli

Mer att läsa