Gå till innehållet

Åtgärder för att öka biologisk mångfald vid golfbana

Ellinge golfbana utanför Eslöv i Skåne ska få ökad biologisk mångfald. En naturkonsult kom tillsammans med personal, medlemmar och kommunen fram till en rad åtgärder som både ska göra golfbanan mer attraktiv för nya medlemmar och dessutom öka naturupplevelsen och den biologiska mångfalden i området. 

Konsulten Ekologgruppen har tagit fram en lista med åtgärder för att berika golfbanan både för naturen och medlemmarna i golfklubben.

– Syftet med projektet är att öka variationen av livsmiljöer för växter och djur inom golfbanan och att ge golfare och andra som besöker golfklubben en rikare natur- och rekreationsupplevelse, skriver kommunen på sin webbplats.

I rapporten ” Eslövs golfbana – Förslag till åtgärder för en ökad biologisk mångfald” tas en rad förslag upp som nu delvis ska genomföras längs banan. En del av åtgärderna kan säkerligen användas även på andra golfbanor runt om i landet.

Rapporten föreslår bland annat:
• Örtrikare gräsmarker för att gynna bland annat pollinerande insekter såsom bin, humlor och fjärilar. Dessutom blir de blommande fälten vackra att titta på för spelarna.
• Plantering av träd och buskar för att skapa större variation i områden där det idag enbart växer gräs. Det gynnar både insekter och fåglar.
• En ny damm för att skapa förutsättningar för fler våtmarksarter.
• Så kallade biodepåer där trädstammar, klenvirke eller ris läggs i högar och blir livsmiljöer åt vedlevande insekter och vedsvampar. Det översta skiktet blir solexponerat och det understa murknar snabbt om det läggs i fuktig och skuggig miljö. På så sätt skapas flera olika mikroklimat, lämpliga för olika arter.
• Insektshotell för att gynna insektgrupper.
• Högar med sand som placeras på vindskyddade och solexpnerade platser gynnar många insekter så som vildbin.
• Stenrösen kan skapa boplatser åt insekter, grodor, salamandrar och fåglar.

Källa: Eslövs kommun, rapporten från Ekologgruppen

Mer att läsa