Akut behov av naturvårdsskötsel i skyddade skogar

Skog med död ved. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen har gjort en landsomfattande inventering av 12 000 skyddade områden. De kom fram till att den naturvårdande skötseln är eftersatt i minst hälften av de skyddade skogarna och att behoven är akuta i vart tredje område. Budgeten räcker inte ens till en tiondel av de akuta behoven.

– Inventeringen visar svart på vitt att skötseln är väldigt eftersatt i många områden. Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats, säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens genomgång är den mest omfattande som gjorts hittills. Nästan 60 procent av de skyddade områdena (43 000 hektar) behöver någon form av skötselinsats på kort eller lång sikt. Det kan till exempel röra sig om att ta bort granar i lövskogar och tallskogar, friställa gamla och värdefulla träd och öka mängden död ved. Även med bete och naturvårdsbränningar behövs på längre sikt. Annars riskerar naturvärdena att försvinna.

Det som fattas är budget till naturvård. De senaste årens budget har räckt till insatser i ungefär 300 hektar per år, enligt Skogsstyrelsen. Över 20 000 hektar har akuta behov av insatser inom fem år för att inte förlora sina naturvärden.

Det är i södra Sverige som de största behoven finns. I Hallands och Stockholms län har till exempel över 80 procent av områdena skötselbehov.

LÄS ÄVEN:
M och KDs budget innebär kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten
Krönika: IPBES-rapporten borde vara försäkring mot miljöbudgetslakt
Naturvårdsverket tvingas minska natur- och klimatsatsningar med 40%

Källa: Skogsstyrelsen