Gå till innehållet

8 av 10 vill skydda naturen, men utvecklingen går oerhört långsamt

Sveriges högsta vattenfall Njupeskär i Fulufjällets nationalpark. Foto: Tomas Franklin/ Myra bildarkiv

Sveriges högsta vattenfall Njupeskär i Fulufjällets nationalpark. Foto: Tomas Franklin/ Myra bildarkiv

En ny undersökning från TNS Sifo visar att 81 procent av svenska folket tycker att det är viktigt att skydda natur och 67 procent instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter. Trots det går de ökande skydden väldigt långsamt.

– Att skydda naturen är ett av verktygen för att uppnå miljö- och friluftslivsmålen. Det är glädjande att svenska folket stödjer arbetet på ett så överväldigande sätt, säger Hasse Berglund, sektionschef på Naturvårdsverket.

Statistik om det svenska skogsbruket från Statistiska Centralbyrån http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Markanvandning/Skyddad-natur/24541/24548/Behallare-for-Press/390529/

Statistik om det svenska skogsbruket från Statistiska Centralbyrån

Undersökningen är gjord på uppdrag av Naturvårdsverket och ger därmed ytterligare stöd åt den undersökning som Världsnaturfonden lät göra i juni 2015 som kom fram till att 85 procent tyckte det var viktigt att skydda svensk natur och hotade arter. Dessutom svarade drygt hälften (53 procent) att de var oroliga för exploatering av oförstörd natur.

Det är skogsbruket som dominerar markanvändningen i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Varje år omfattar slutavverkningar och gallringar cirka 2,4 procent av arealen produktiv skog, medan knappt 0,1 procent skyddas. Under miljökvalitetsmålet Levande skogar 2000-2013 var den årliga slutavverkningen av skog 10-20 gånger så stor som arealen produktiv skog som skyddades i form av naturreservat eller nationalpark under samma period.

För att bidra till den biologiska mångfalden och för att skapa möjligheter till friluftsliv har Sverige åtagit sig att skydda 17 procent av landsytan. I slutet av 2014 var bara elva procent skyddade, en minst sagt blygsam ökning från 2013 års 10,9 procent skyddade områden. I den här takten kommer Sverige uppfylla sina åtaganden om skyddad natur år 2074.

Källor: Naturvårdsverket och SCB

Mer att läsa