Gå till innehållet

50 hus och spa planeras i område med höga naturvärden på Öland

I området finns artrika ängsmarker. Foto: Jessica Fryckstedt

Ölands botaniska förening anser att det är “en jävla skandal” och närboende tycker det är “vansinne” – men ett stort byggprojekt med 50 hus är planerat på alvarmark och i natur med ett 70-tal rödlistade arter på norra Öland. En del av naturvärdena har redan förstörts.

– Första gången vi hörde om planerna på en stugby var som ett rykte från en granne i somras, berättar Elisabet Hall, som är konstnär och driver ett litet lantbruk i närheten av platsen för byggplanerna.

De boende i området tänkte att det skulle ta sin tid innan restaurangen Lammet och grisens ägare satte så omfattande planer i verket, men i september kom planansökan in till Miljö- och byggnadsnämnden och under deras möte i december gav de positivt besked till planerna.

Arbetet med att förbereda för bygget har redan påbörjats. Foto: Anna Hall

Lokaltidningen Ölandsbladet skrev strax efter det en enligt Elisabet Hall, “översvallande positiv artikel”, “som om allt var färdigt”. Det kom som något av en chock för Elisabet och andra boende i området.

Starka protester från grannar
Hon läste det som fanns att läsa om projektet och författade en skrivelse till kommunen som inte mindre än 53 personer som bor i närheten skrivit under. De vill inte veta av någon storskalig exploatering av alvaret och sin närnatur. Vilket de menar att det blir när det planeras så många byggnader. I fas ett planeras 26 envåningsstugor och tolv tvåvåningshus och i fas 2 ska det byggas större byggnader. Hela området kommer exploateras och det ska även bli spa, pool och gym.

Elisabet Hall skrev även en insändare i Ölandsbladet för att protestera mot beskedet. Lammet & grisens vd Mattias Richert säger till samma tidning att han hoppas att ärendet går fort, men att det görs noga.

– Vi börjar bygga så fort allt är utrett och fastställt. Mycket arbete kvarstår och vi vill inte forcera, säger han.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Joel Schäfer (S) säger i Ölandsbladet att många av frågorna i Elisabets insändare kommer ges svar i planprocessen.

Adam och Eva växer i området. Foto: Jessica Fryckstedt

Kommunen har meddelat att det inte kommer påbörjas något bygge förrän 2023 och innan dess ska området inventeras. Frågan är bara vad som finns kvar av naturvärdena.
– De har redan börjat schakta i marken, berättar Elisabet Hall. Många träd har avverkats och stora stenar har välts undan från området. Det ser mer ut som en park nu. Det är rejäl åverkan och i området kan det, förutom naturvärdena, även ha funnits fornlämningar.

Vägar och hus på alvarmark
En annan del av exploateringen som föreslås kommer ske på alvarmark. Förutom hus ska även en cykelväg och en bilväg byggas.
– Jag tycker det allra värsta är att de planerar för swimmingpool och spa. De måste spränga i berget och det blir väldigt stor åverkan. I kommunens dokument över området står det att det är jungfrulig mark som ska exploateras. Det är talande, säger Elisabet Hall.

Hon anser att det är “vansinne att ge tillstånd till swimmingpooler, på Öland nu, med den vattenbrist som redan råder på ön och som troligen kommer bli ännu värre i framtiden”.

Träd och stora stenar har brutits upp ur marken. Foto: Anna Hall

Flera hotade och frilysta arter i området
Naturmässigt är det inte heller något dussinområde. Inom 200 meter från det planerade området har det hittats ett 70-tal rödlistade arter. Bland annat rosenvingad gräshoppa, nattskärra, ekoxe, svartfläckig blåvinge, orkidéerna vit skogslilja och salepsrot, gotlandsmåra, backstarr och majviva.

Hur är reaktionerna i närområdet?
– De som sökt tillstånd för planerna skriver att exploateringen ska göras i samråd med grannarna, men vi har inte fått någon information, berättar Elisabet Hall. Redan när jag skickade in skrivelsen hade 53 personer skrivit under protesterna och många fler har tillkommit efter det.

Fältsippor. Foto: Jessica Fryckstedt

Det är inte bara boende i området som är skeptiska. Miljönämnden skriver i sitt beslut att “planen bedöms innebära betydande miljöpåverkan då det är ny större samlad bebyggelse som ska uppföras på naturmark i nära anslutning till Natura 2000-område, tillika naturreservat”. Nämnden kräver också att det ska göras en miljökonsekvensbeskrivning och en naturvärdesinventering med fokus på växter och insekter (fjärilar, skalbaggar och gräshoppor).

Marken i området har barskrapats. Foto: Anna Hall

Även Ölands botaniska förening är starkt kritisk:
– Ölands botaniska förening har tagit del av planerna för expansion och exploatering i området. Det är med stor oro som vi läst och begrundat vad som är tänkt och vad som redan skett. Detta är på ren svenska “en jävla skandal”. Alvarområdena på norra Öland är unika och tål inte de ingrepp som planeras. Tanken att dra cykelbanor över marken gör mig förtvivlad. Det som nu är förstört går inte att återskapa, säger Ulla-Britt Andersson, ordförande i Ölands botaniska förening.

Mer att läsa