Gå till innehållet

40 artiklar om hotade skogar, från norr till söder

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Natursidan har de senaste två åren skrivit mycket om skog med höga naturvärden som hotas eller avverkas. Här är en översikt med karta över alla naturskogar som vi har skrivit om. De är inprickade på kartan på ett ungefär. Men det här är bara några få exempel på alla hotade och avverkade skogar i Sverige.

Dessa skogar känner vi till eftersom ideella naturvårdare och inventerare har uppmärksammat dem. Det är tack vare dessa personers ideella arbete som en del av dessa skogar har räddats eller att avverkningsplanerna har begränsats eller stannat av, iallafall för tillfället.

Kartan visar några exempel på de skogar som hotas, har avverkats eller har räddats från avverkning de senaste 2-3 åren. Skogar som Natursidan har skrivit om. Bild: Lantmäteriet

Norrbotten

Sveaskog – er naturvård fungerar inte!
Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten har länge fört en dialog med Sveaskog. Han har gång på gång uppmärksammat Sveaskogs avverkningsanmälda skogar under åren med höga naturvärden, flera av dessa har avverkats.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/hedersmedlem-i-naturskyddsforeningen-sveaskogs-naturvard-fungerar-inte/

Sveaskog klassar om sina skogar för att avverka dem
– Ett skäl till de ökade avverkningarna i Norrbotten den senaste tiden är att Sveaskog (som äger en stor del av marken i länet) har klassat ner ett stort antal av sina naturvårdsskogar, så att de nu räknas som produktionsskogar klara att avverkas, säger Björn Mildh.

Exemplet Njoka. Rester av den avverkade gamla granskogen vid Njoka, en klar nyckelbiotop som växte på båda sidor om en skogsbäck och sparats som en kantzon innan den avverkades. Foto: Björn Mildh

Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skovlingen-av-skyddsvarda-skogar-del-5-sveaskog-avverkar-nyckelbiotop-i-norrbotten/

Exemplet Pitholmsheden, Norrbotten – här fanns en sandtallskog som borde ha skyddats som en nyckelbiotop men istället kalavverkades av Sveaskog. Foto: Björn Mild

Sveaskog avverkar skog med höga naturvärden i sina Ekoparker

Flera av Sveaskogs ekoparker har skog med höga naturvärden som är avverkningsanmäld, det sker nu på flera håll i landet. Enligt Sveaskog själva så styr ekologiska värden alltid över de ekonomiska vid åtgärder i ekoparkerna. Hur går detta ihop med rådande skogsbruk i ekoparkerna med slutavverkning, markberedning och plantering? Om ekologiska värden skall styra måste åtminstone ett skonsammare skogsbruk tillämpas.

Ekoparken Dubblabergen var hotat av ingrepp trots förekomsten av den ovanliga arten ringlav.  Foto: Björn Mildh

Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skovling-av-skyddsvarda-skogar-del-9-sveaskog-kalavverkar-i-sina-ekoparker/

Det finns inga kalhyggen längre”

Långträskberget, Piteå, Norrbotten. ”Det finns inga kalhyggen längre” sa Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, i ett uppmärksammat uttalande i Sveriges radio 2016. Detta kalhygge gjordes när han var skogschef på Sveaskog. Skärmdump från video av Björn Olin.

Ett enormt kalhygge gjordes av FSC-certifierade Sveaskog vid Långträskberget i Piteå kommun. Hela toppen av berget och sluttningarna mot söder, väster och öster är helt kalavverkade och återväxten är ”usel”.

– Sveaskog säger att 99 procent av naturvärdena kan klaras vid en slutavverkning med trakthyggesbruk. På detta hygge riskerar 99% av naturvärdena i stället att försvinna, skriver Björn Mildh i ett brev till Sveaskog.

Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/usel-atervaxt-flera-ar-efter-kalavverkning-av-fsc-certifierade-sveaskog/

200 hektar naturskog avverkad vid Stenträsk efter inventeringspaus, Norrbotten
Vid Stenträsk söder om Jokkmokk avverkades under 2017 cirka 200 hektar naturskog med höga naturvärden. Skogarna avverkningsanmäldes snabbt efter att Skogsstyrelsen beslutade om paus i nyckelbiotopsinventeringar i nordvästra Sverige.

I en debattartikel i NSD skriver Sverker Sörlin och Per-Erik Mukka från Naturskyddsföreningen Norrbottens skogsgrupp:
– Av de avverkningsanmälningar som markägarna har gjort framgår att det handlar om en total omvandling av det berörda området, från variationsrika och biologiskt värdefulla naturskogar, till kalhyggen som ska markberedas och återplanteras med en och samma art.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/200-hektar-skog-med-hoga-naturvarden-avverkas-nu-i-norrbotten/

Omtyckt tätortsnära skog hotad i Rävdalen, Norrbotten

Anita Feldenius matar lappmesen, en av de rödlistade arter som finns i området. Foto: Maj Aspebo

En omtyckt tätortsnära skog kallad Rävdalsområdet/Djävulsklyftan vid samhället Koskullskulle norr om Gällivare, hotas att avverkas av Sveaskog. Sedan 2015 har Norrbottens Naturskyddsförening och främst fyra kvinnor som kallar sig för ”Pantertanterna” kämpat för att stoppa avverkningen.

– Det är det sista skogsområdet i närheten som inte har blivit avverkat än och som går att nås till fots från byn, ett populärt rekreationsområde, säger Maj Aspebo, en av Pantertanterna.

Motståndet är stort mot avverkningen och flera ideella inventerare har varit där och rapporterat mängder med ovanliga och rödlistade arter, bl a bombmurkla, pilgrimsfalk och norna.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/pantertanterna-tar-strid-for-sin-skog/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/sveaskog-vill-avverka-trots-80-rodlistade-arter-och-pantertanternas-protester/

Änokdeltat i Norrbotten: Skogen räddad efter utdragen juridisk strid
Tack vare envis kamp så räddades skogen i Änokdeltat från avverkning. Skogsstyrelsen ville avverka i en nyckelbiotop men efter flera turer och överklaganden så vann Naturskyddsföreningen. Skogsstyrelsen gjorde fel som gav tillstånd till avverkning av den värdefulla skogen. Enligt domslutet ska skogsvårdslagen hindra en sådan avverkning av höga naturvärden.

 Det här är ett principiellt betydelsefullt beslut och viktigt för naturvärdena i de fjällnära skogarna. Naturskyddsföreningen har visat på Skogsstyrelsens bristfälliga tillämpning av skogsvårdslagen och nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett föreningen slutligt rätt, sa Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/hogsta-forvaltningsdomstolen-raddar-anokdeltat/

Västerbotten

Kyrkan vill hugga ned nyckelbiotop i Nordmaling, Västerbotten

Den avverkningsanmälda sandtallskogen utanför Nordmaling. Foto: Kalle Lundin

Vid Storheden, nära Nordmaling i Västerbotten har Luleå stift nyligen avverkningsanmält en 200-årig sandtallskog. En skog som är registrerad av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop och därmed skyddsvärd. Luleå stift har ett miljöcertifierat skogsbruk genom PEFC. Trots detta vill de inte ta tillbaka sin avverkningsanmälan.  Kalle Lundin från Naturskyddsföreningen i Umeå har varit i skogen och uppmärksammat avverkningsanmälan. Han säger:
– Det är upprörande att skogen är avverkningsanmäld. Sandtallskogar med en medelålder på 200 år är en prioriterad naturtyp för områdesskydd. Det vet alla som jobbar med naturvård.

Kyrkan svarar att de har hög ambitionsnivå på sitt skogsbruk. Men de vill inte ta tillbaka avverkningsanmälan. Detta är inte heller första gången som kyrkan avverkar skyddsvärd skog.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/kyrkan-vill-avverka-200-arig-sandtallskog-i-vasterbotten/

Hela skogen kring byn Gässjö, avverkningsanmäld – förödande för byborna

Del av den hotade Vilseskogen. Så här skriver några Gässjöbor i en debattartikel: ”SCA stjäl våra liv. De tar den miljö vi lever i och ger oss ingenting tillbaka.” Foto: Christian Taiga

SCA har under 2017 avverkningsanmält tre skogar kring byn Gässjö utanför Sollefteå, Ångermanland. Flera som bor i byn har flyttat dit just för de fina skogarna. En avverkning av skogen skulle bli förödande för livet i byn, menar flera av de som bor där. Dennis Pålsson, från Gässjö säger:
– Jag flyttade hit för några år sedan och har sett byn växa. Samarbeten har utvecklats och relationer har fördjupats. Det här har verkligen blivit ett hem för mig. De tre skogarna som ligger tätt intill på byn och som kallas för Byaskogen, Vilseskogen och Jamtmyråskogen är allt för många av oss.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skogen-betyder-allt-for-oss-nu-ska-sca-avverka-den/

Skog med 500-åriga träd avverkningsanmäldes i Västerbotten

Oskyddad naturskog vid Abmoberget med Urban Brännlund. Foto: Patrik Bylund

Abmoberget nära Sorsele är ett av de sista oskyddade vildmarksområdena nedanför fjällnära skog i Västerbottens län. Området är på cirka 1 800 hektar och har höga naturvärden med träd som är upp till 500 år gamla. Sveaskog ville 2016 dra in en väg genom skogen. Efter samtal och möten har Sveaskog gått med på att skydda delar av skogen- 400 hektar som nyckelbiotop och drygt 100 hektar som naturvärdesskog.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/sveaskog-ska-skydda-mer-skog-vid-abmoberget-efter-dialog/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/vag-ska-byggas-in-i-unik-gammelskog-i-vasterbotten/

Jämtland

Skog med höga naturvärden blir toapapper

Stor-Gravberget nära Ånge, Jämland. Denna naturskog ska avverkas, trots att det är en värdetrakt, vilket betyder att Naturvårdsverket har identifierat skogen som skyddsvärd. Foto: Edward Beskow/Greenpeace

Det svenska företaget Essity som är världens näst största toapapperstillverkare och bland annat tillverkar toapappret Edet, driver på avverkning av skyddsvärda skogar i Sverige, Finland och Ryssland, enligt Greenpeace. Stor-Gravberget nära Ånge i Jämtland är ett exempel på en av de avverkningsplanerade naturskogarna. Trots att denna skog är en värdetrakt, vilket betyder att Naturvårdsverket har identifierat skogen som skyddsvärd, får den avverkas. Grusryggarna nära Bräcke i Jämtland är ett annat exempel, där fanns en gång en naturskog som trots att det var en värdetrakt (skyddsvärt skogsområde) enligt Naturvårdsverket, fick avverkas. Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige säger i ett pressmeddelande:

– Det är helt vansinnigt att skogsbolag avverkar uråldriga skogar med tusentals arter, bara för att tillverka engångsprodukter. Essity är världens näst största tillverkare av toalettpapper och annat mjukpapper, men de har inte använt denna starka position till att skydda den boreala skogen.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/greenpeaces-rapport-naturskogar-med-rodlistade-arter-blir-toapapper/

Holmen Skog missar höga naturvärden gång på gång

Ströms Vattudal, en av de skogar som Holmen gjorde en nyckelbiotop av i somras efter Skydda Skogens inventering. Foto: Elin Götmark

Det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen Skog har vid upprepade tillfällen missat höga naturvärden i avverkningsanmälda skogsområden i Strömsunds kommun, Jämtland. FSC- certifieraren DNV GL gett Holmen Skog en ”allvarlig avvikelse”. Anledningen till att detta har uppmärksammats är att både Fältbiologerna och föreningen Skydda Skogen har vid två olika tillfällen inventerat skogarna och lämnat klagomål till DNV GL, som utför certifieringen. 2016 var Skydda Skogen i Strömsunds kommun och inventerade avverkningsanmälda skogar och fann att flera av dem hade höga naturvärden. 2014 var Fältbiologerna i samma område och inventerade och det visade sig att Holmen hade avverkningsanmält flera skogar med nyckelbiotopskvalitet.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/fsc-ger-holmen-skog-allvarlig-avvikelse-missade-hoga-naturvarden/

Härjedalen

Messlingens skog är en av WWFs naturpärlor men hotas av avverkning

Skogslandskapet vid sjön Messlingen. Utsett till en av WWFs naturpärlor, ändå ska det avverkas. Foto: Håkan Thenander

Skogen söder om sjön Messlingen är utsedd som en av WWFs naturpärlor. Det innebär att området ses som ett av landets 63 mest skyddsvärda och vackra naturområden. Ändå finns flera avverkningsanmälningar i skogen. Under hösten 2017 skrevs ett  brev till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen där miljöorganisationer, ideella naturvårdare och riksdagsledamöter vädjar om att stoppa samtliga avverkningar söder om sjön Messlingen. Bland brevets 56 namnunderskrifter finns miljöorganisationer som Skydda Skogen, Greenpeace och Jordens Vänner. Skogen är fortfarande inte skyddad.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/miljoorganisationerna-avverka-inte-fjallnara-gammelskog-vid-messlingen/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skovlingen-av-skyddsvard-skog-del-11-kalavverkning-av-200-arig-fjallnara-skog-i-harjedalen/

”Det gör ont ända in i själen när naturskogen fälls”
Under sommaren 2017 avverkades fjällnära skog nordväst om byn Messlingen. En del av träden var runt 200 år gamla och avverkningen påbörjades precis innan området skulle inventeras av Naturskyddsföreningen.

– Många av träden som faller är ordentligt gamla och grova. Kan man bli annat än förbannad och ledsen. Jag kunde inte sova efter jag såg detta, det gör ont ända in i själen, säger ett ögonvittne som vill vara anonym.
Läs mer: http://ww.natursidan.se/nyheter/det-gor-ont-anda-in-i-sjalen-nar-naturskogen-falls/

Fällda naturvärdesträd vid Särvsjö, Härjedalen. Foto: Håkan Thenander

Mellanskog avverkade naturvärdesträd i fjällnära skog
Under sommaren 2016 avverkade skogsbolaget Mellanskog flera naturvärdesträd, i Särvsjö i Härjedalen. En del av träden var 300 år gamla granar, så kallade naturvärdesträd som inte ska avverkas. Detta enligt två insatta källor som Natursidan.se varit i kontakt med och som även visat bilder från området. Kalavverkningen har gjorts i fjällnära skog på 700-800 meters höjd, där tillväxten är långsam.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/mellanskog-avverkade-naturvardestrad-i-fjallnara-skog/

Hälsingland-Gävleborg

Skogsbruket har undantagits från artskyddsförordningen”

Lavskrikans skog fälldes i Hälsingland då markägarna fick rätt enligt Mark- och miljödomstolen. Foto: Gunilla Falk

I Hälsingland hade Skogsstyrelsen stoppat fem skogsägare från att avverka sin skog för att det häckade lavskrikor i den. Markägarna överklagade och Mark- och miljödomstolen beslöt att gå på deras linje. Därmed fick skogen avverkas. Skogsägarna backades upp av LRF och av flera skogsbolag.

Enligt Artdatabanken missgynnar storskaligt skogsbruk lavskrikan och populationen har minskat. Det svenska skogsbruket har i praktiken hittills helt undantagits från artskyddsförordningen, som ska skydda arter som lavskrikan, enligt en rapport om artskydd från 2015. Detta trots att skogsbruket klart och tydligt omfattas av förordningen.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/dom-markagare-far-avverka-skog-med-lavskrikor/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/lavskrikor-eller-avverkning-snart-avgors-arendet-i-domstol/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skogsstyrelsen-overklagar-godkannandet-att-avverka-i-lavskrikornas-skog/

Kransarna. Foto: Helena Persson

Värdefull tjäderskog blir reservat
Vid Kransarna i Gävleborg har ett 76 hektar stort område med värdefull naturskog blivit naturreservat. Där växer tallar som är minst 100 år, och i vissa fall upp till 300, år tillsammans med 200-åriga granar. I den brandpåverkade skogen lever tjädrar och flera rödlistade arter som garnlav, violettgrå tagellav, dvärgbägarlav, skinnlav, lunglav och tallticka. Länsstyrelsen tror att den glesa skogen skulle kunna vara ”en intressant lokal för värmekrävande insekter på tall, och sannolikt finns potential att hysa fler rödlistade arter än de som hittills hittats”.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/vardefull-tjaderskog-med-hotade-lavar-blir-naturreservat/

Dalarna

Torråsens fina gammelskog kalavverkad: ”Jag såg bara ett förstört landskap”

Torråsens skog innan avverkning. Foto: Bengt Oldhammer

Delar av den fina gammelskogen på Torråsen, i Orsa kommun kalavverkades under 2016. Pärluggla, hökuggla, lavskrikor, tjäder, tretåig hackspett och spillkråka är några av de fåglar som levde i skogen. Både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har tidigare sagt att de ansåg att skogen var skyddsvärd.

Greenpeace åkte för att titta på naturskogen vid Torråsen. När de kom fram hade FSC-certifierade BillerudKorsnäs precis kalavverkat den och maskinerna var fortfarande igång. Greenpeace filmade förödelsen. Till Radio Dalarna säger Dima Litvinov på Greenpeace:
– Jag såg bara ett helt förstört landskap och man vet att det kommer att ta många hundra år innan livet kommer tillbaka, om det någon gång gör det.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/torrasens-skyddsvarda-skog-kalavverkad/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/naturskog-avverkas-trots-att-lansstyrelsen-och-skogsstyrelsen-ser-den-som-skyddsvard/

Dalarna: Nu ska även myrholmar avverkas

Här ska avverkas och en väg ska dras mellan de olika myrholmarna. Foto: Bengt Oldhammer

På de stora myrarna Äggfloten och Bultbodfloten i Orsa kommun snitslades skogsholmar för avverkning. Avverkningarna kommer att påverka närliggande bäckar och sjöar som är fiskrika och den känsliga naturen på och kring myrarna. Det finns en stark oro för att avverkningen ska drabba turismen i området.

– Det är värdefulla myrområden som ska sparas intakta. Myrholmar ska inte huggas alls, även om de inte har det högsta skyddsvärdet, säger Bengt Oldhammer från Orsa Skogsgrupp, del av Naturskyddsföreningen i Orsa.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skovlingen-av-skyddsvard-skog-del-12-avverkning-pa-myrholmar-strider-mot-miljomal/

Dalarna: ”Det som pågår är skogsmissbruk”

Skog vid Åbjörntjärn, ett av de inventerade områdena. Foto: Bengt Oldhammer

I skogslandskapet Venjan i västra Mora och gränstrakterna av Malung och Älvdalen, finns akut hotade naturskogar, varav många är nu avverkade. Under sommaren 2016 samlades intresserade från hela Sverige för att inventera dessa skogar ideellt, under ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker”. Enligt rapporten ”Venjans Skogsrike” är ett 20-tal skogsområden som ingick i inventeringen redan avverkade. Flera är snitslade och ska avverkas och inom några få år är de flesta borta för alltid. Ungefär 100 rödlistade arter påträffades vid inventeringarna, arter som garnlav, spillkråka, kungsörn, tretåig hackspett och orkidén knärot.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/rapport-fran-dalarna-det-som-pagar-ar-skogsmissbruk/

Dalarna: Gammelskogen snitslad för avverkning, upptäcktes av en slump

Kjell Hedmark håller i en 120 cm lång hänglav i träden som hotas att avverkas. Foto: Bengt Oldhammer

I norra delen av Mora kommun och över gränsen till Härjedalen finns en av Dalarnas sista, stora naturskogslandskap. Bengt Oldhammer från Naturskyddsföreningen upptäckte av en slump i höstas att det FSC-märkta skogsbolaget Holmen hade snitslat den fina gammelskogen för avverkning. Skogsbolaget menar dock att det var en ”missbedömning”.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skovlingen-av-skyddsvarda-skogar-del-6-sista-stora-naturskogen-i-dalarna-snitslad-for-avverkning/

Dalarna: Skogen i Ore skogsrike bevakas mot avverkningar

Tältet i Ore Skogsrike. Foto: Pär Wetterrot

I Ore Skogsrike i Dalarna planerar Sveaskog att avverka skog med höga naturvärden. Avverkningsanmälningar finns i flera naturskogsområden. De hotade skogarna bevakas sedan den 11 december av engagerade personer från olika miljöorganisationer. Avverkningsanmälningar finns i norra delen av Brännvinsberget, Nyslogtjärnen, Grästjärnarna, Stormyren och södra Ormtjärnen. Delar av det som ska avverkas ligger i Sveaskogs Ekopark Ejheden.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/hotad-skog-i-ore-skogsrike-bevakas-mot-avverkning/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/har-lag-en-av-wwfs-naturparlor-en-gammal-urskog-med-rodlistade-arter/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skogar-med-hoga-naturvarden-avverkades-istallet-for-att-bli-reservat/

Dalarna: Kantzon vid Oreälven har först lämnats, sen avverkats

Kantzonen har fullständigt avverkats ner till sista träd. Dessutom har marken körts sönder. Foto: Bengt Oldhammer

Längs med skyddsvärda vattendrag i norra Dalarna i Orsa kommun, har skogen kalavverkats på flera ställen. Skogsbolag ska spara kantzoner längs vattendrag vid avverkning enligt skogsvårdslagen, men de kantzoner som lämnats består bara av enstaka träd och ibland ingenting alls. I vattnet simmar laxfiskar och bäcköring och det finns flera rödlistade arter i miljön, så som utter, forsärla och tretåig hackspett. Vid Oreälv häckar kungsfiskare och den sällsynta svampen bombmurkla växer där. Bengt Oldhammer som är naturinventerare och författare, boende i Orsa säger:
– På flera ställen har ”naturhänsyn” i form av en kantzon först lämnats men sedan avverkats iallafall och detta ända ner i vattnet till sista trädet. Marken är dessutom sönderkörd på flera ställen.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skovlingen-av-skyddsvarda-skogar-del-1-langs-vatten-med-rodlistade-arter-i-orsa/

Värmland

Värmland: Miljöcertifierade bolag kalavverkade vid känsligt vatten

Öringstammen som lever i Mansån är hotad. Foto: Wikimedia Commons

De FSC-certifierade skogsbolagen Moelven och Mellanskog har kalavverkat skog längs det känsliga vattendraget Mansån i Värmland. Men bolagen blir inte åtalade trots att de har struntat i miljöhänsyn vilket strider mot Skogsvårdslagen. -Skyddszoner ska alltid lämnas vid vattendrag när det avverkas. Det vet alla som jobbar med skogsmaskin, säger Bo-Erland Johansson skogskonsulent på Skogsstyrelsen.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/miljocertifierade-bolag-kalavverkade-vid-kansligt-vatten/

Kommunen stoppar Sveaskogs avverkning av populär skog

Knärot. Finns i skogen på Fuxboudden. Foto: Hans Hillewaert via Wikimedia Commons –

Fuxboudden utanför Karlskoga är ett av kommunens populäraste friluftslivs- och upplevelseområden. Sveaskog har meddelat att området ska avverkas, vilket oroat både kommun och lokalbefolkningen. Nu har kommunen stoppat avverkningen med det starkaste verktyget som finns i miljöbalken.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/kommunen-stoppar-sveaskogs-avverkning-av-popular-skog/

Västergötland

Sveaskogs märkliga prioriteringar i ekopark Halle-Hunneberg
Sveaskog vill avverka ett stort område värdefull äldre skog i ekoparken Halle-Hunneberg vid Vänersborg. Skydda Skogen kräver ett avverkningsstopp tills Sveaskog har inventerat skyddsvärda arter och uppdaterat sin ekoparksplan. Elin Götmark från Skydda Skogen har besökt ekoparken Halle-Hunneberg och säger:
– Sveaskogs prioriteringarna är väldigt märkliga på Halle-Hunneberg. Sveaskog har satt av mycket ungskog för naturvård samtidigt som de avverkar mycket av den kvarvarande spillran äldre skog.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skydda-skogen-kraver-avverkningsstopp-i-ekopark/

Sparvuggla, finns i Sveaskogs ekopark som hotas av avverkningar. Foto: Zsombor Károlyi 

Östergötland

Skyddsvärd skog vid Odensgöl avverkades

Avverkning av skyddsvärd skog av miljöcertifierat bolag, Odensgöl. Foto: Mikael Schulin

Våren 2017 avverkades en skog med höga naturvärden och flera rödlistade arter vid Odensgöl i nordvästra delen av Åtvidabergs kommun i Östergötland. Detta trots att bara 2 procent av den produktiva skogsmarken i Östergötland är skyddad. Mikael Schulin, från Naturskyddsföreningens skogsgrupp, har förgäves försökt att stoppa avverkningen.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skyddsvard-skog-vid-odensgol-kalavverkas/

Hotad skog på ön Vinökalv blev nyckelbiotop
Ett avverkningsanmält område på ön Vinökalv blev istället nyckelbiotop. Fredrik Flink som har engagerat sig mot avverkningen är glad.
– Extra överraskande och glädjande är det att i stort sett hela 90 procent av Lilla och Stora Klompudden omfattas av nyckelbiotopen, inte bara det avverkningsanmälda området som utgör 50 procent.

Skogen blev inte avverkad. Foto: Fredrik Flink.

Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/hotad-skog-pa-vinokalv-blir-nyckelbiotop/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/det-ska-kalavverkas-pa-on-vinokalv-trots-havsornsbon-och-apollofjaril/

Uppland

Tätortsnära skog utanför Uppsala hotas av exploatering

Lövnaturskog i Adolfsbergsskogen. Foto Håkan Aronsson

Adolfsbergsskogen, som också kallas Storvretaskogen är en uppskattad tätortsnära skog på 50 hektar vid Storvreta norr om Uppsala. Markägaren HSB vill exploatera skogen och bygga cirka 300 villor och parhus där. Skogen har dokumenterat höga naturvärden men är även viktig för friluftslivet, enligt gruppen ”Rädda Storvretaskogen”.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/tatortsnara-skog-med-55-signalarter-hotas-av-exploatering/

Sörmland

Holmen avverkar naturskog med höga naturvärden i Sörmland

Satellitbilder före och efter en av Holmens avverkningar som skedde vid Sörmlandsleden. Skogen hade höga naturvärden med granar som var 150 år.

Södermanland är ett av de län i Sverige som har minst andel gammal skog, minst andel skyddad skog och minst andel död ved i skogsmarken. Bara 2 procent av skogsmarken är skyddad, enligt statistik från Skogsstyrelsen och SLU. Samtidigt kalavverkar PEFC-  och FSC- märkta Holmen Skog AB de sista små ytorna av gammal, oskyddad naturskog.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/skovlingen-av-skyddsvarda-skogar-del-7-holmen-avverkar-de-sista-naturskogarna-i-sormland/

Närke

Tivedens Nationalpark blir större och får buffertzoner

“I en skog utan kalhyggen får alla plats”. Banderoll och klätteraktivister i Tiveden. Foto: Lovisa Larsson.

2016 beslutades att Sveaskog sparar buffertzoner på 2000 hektar kring Tiveden. Nationalparken blir även större. I buffertzonerna ska fortfarande skogsbruk bedrivas men det ska vara ett mer hänsynstagande skogsbruk utan kalavverkningar. Det var på ett samverkansmöte i Tiveden med politiker, traktens turistföretag och Laxå kommun som beskedet från Sveaskog kom. Beslutet har föregåtts av flera samverkansmöten med Sveaskog och boende i området. Många har kämpat för detta under en längre tid och lagt ned mycket ideellt arbete.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/tivedens-nationalpark-foreslas-bli-storre-och-far-buffertzoner/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/invigning-av-tivedens-utokade-nationalpark/
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/kalhyggen-hotar-naturturismen-vid-tiveden/

Småland

Avverkningsplaner i lämplig nationalpark med över 200 rödlistade arter

Raggbock i sin livsmiljö. Foto: John Hallmén

Sveaskog vill avverka i sin ekopark i Hornsö, Småland. Det är ett område som bolaget har lovat att ta särskilt stor hänsyn i. De hundraåriga tallskogarna i Hornsö innehåller unika miljöer och är ett av Nordens mest intressanta områden för insekter med över 200 rödlistade arter. Sveriges Entomologiska Förening har protesterat mot avverkningen och kommunen vill göra det till Nationalpark.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/avverkningsplaner-i-lamplig-nationalpark-med-over-200-rodlistade-arter/

Sveaskog avverkade i naturreservat, fick böter

En annan av Sveaskogs avverkningar- nedhuggna granar bland annat från den värdefulla grenlavslokalen i Sveaskogs ekopark Dubblabergen. Foto: Björn Mildh

Sveaskog dömdes till 150 000 kronor i böter 2015 efter att ha avverkat ungefär 4,5 hektar skog i ett naturreservat. Sveaskog anmälde sig själva till länsstyrelsen efter att ha upptäckt den felaktiga avverkningen i november 2011. Det ska ha skett ett missförstånd om gränserna för naturreservatet Stocksmyr-Brännan i Lessebo kommun.
Läs mer: http://www.natursidan.se/nyheter/boter-for-skogsavverkning-i-naturreservat/

Gotland

Klart: Ojnareskogen och Bästeträsk skyddas

Tall i Ojnareskogen. Foto: Lisa Wanneby

2015 meddelade regeringen på en presskonferens att hela området kring Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland föreslås bli Natura 2000-område. Beskedet möttes av glädjerop från Sveriges naturorganisationer då den segslitna striden om Ojnareskogen äntligen fick ett slut.

Mer att läsa