Gå till innehållet

26 nya naturskyddsområden på Gotland

Närsholmen, Gotland. Foto: Erik Hansson

Närsholmen är ett område på Gotland som redan är skyddat som naturreservat. Foto: Erik Hansson

Den 9 januari gav regeringen länsstyrelsen på Gotland i uppgift att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden på Gotland eftersom EU-kommissionen påtalat brister i Sveriges skydd av viktiga naturtyper. 

Resultatet är ett förslag på 15 nya områden och elva utökningar av befintliga Natura 2000-områden för att skydda naturtyperna karsthällmarker, basiska berghällar, rikkärr (myr som är rik på mineraler) och trädklädda betesmarker. EU-kommissionen anser att Sverige inte skyddat tillräckligt av dessa naturtyper tidigare och därför har den nya regeringen gett länsstyrelsen detta uppdrag. Den närmaste tiden ska markägare kontaktas för att undersöka möjligheterna att få igenom det utökade skyddet.

Natura 2000-områden utses utifrån EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv där 170 livsmiljöer och cirka 900 växt- och djurarter  listas som särskilt värdefulla. Målet är att hindra utrotningen av hotade djur och växter genom att medlemsländerna förbinder sig att skydda särskilt rika miljöer för att bevara den biologiska mångfalden.

Några av de områden som är aktuella i det nya förslaget är det omdiskuterade Bästeträsk som benämns som “nationellt toppobjekt”, och många “regionala toppobjekt” så som Asunden Othem (kustnatur), Uppstaig Kräklingbo (kalkbarrskog), Bruten Lärbro (kalkbarrskog), Hajdhagen Hangvar (basiska berghällar och alvar), Bojsvätar Boge (rikkärr) och Fide lövskog (nordlig ädellövskog).

Källa och information om alla områden: Länsstyrelsen

Mer att läsa