Gå till innehållet

108 fjällnära skogsområden får permanent skydd

Bara dagar efter att regeringen kraftigt sänkt budgeten för skydd av natur, utannonserar Naturvårdsverket att 108 skogsområden i fjällnära skogar blir till naturreservat. Detta tack vare en ny överenskommelse med Sveaskog.

2020 presenterade Naturvårdsverket en inventering av de fjällnära skogarna som kom fram till att det fortfarande finns över 5 000 kvadratkilometer fjällnära skogar med höga naturvärden i Sverige. Det beskrivs som ett ”unikt landskap” och att bevarande är av ”internationellt intresse”. Nu ska åtminstone delar av dessa områden skyddas. Sammanlagt är det 1 000 kvadratkilometer av Sveaskogs mark som nu får ett långsiktigt skydd. Det kan jämföras med att Öland är 1 300 kvadratkilometer.

− Vi är stolta och glada att vi nu har en överenskommelse på plats för att bevara en stor del av dessa biologiskt mycket värdefulla skogar för kommande generationer. Ett långsiktigt skydd av fjällnaturskogarna skapar också goda möjligheter för renskötsel och för turism och friluftsliv, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog.

Av de 1 000 kvadratkilometerna utgör 48 procent produktiv skog. Det motsvarar drygt 1,5 procent av Sveaskogs totala innehav produktiv skog och 75 procent av skogarna har tidigare ingått i Sveaskogs frivilliga avsättningar. Sammanlagt är de 1 000 kvadratkilometerna uppdelade i 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län och innehåller bland annat urskogsartade naturskogar, värdefulla miljöer för rödlistade arter, gamla granskogar och brandpräglade tallskogar med träd i olika åldrar, samt myrar. Ett av områdena som ska skyddas är den skog som “Pantertanterna” kämpat för att bevara och som Sveaskog länge velat avverka, trots 80 rödlistade arter.

Karta med de rödmarkerade skyddade områdena. Källa: Sveaskog

Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, påpekar att de skyddade områdena bidrar till flera svenska miljökvalitetsmål och till “Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark”.

Härnäst ska länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län börja planera naturreservatsbildningarna med berörda kommuner, samebyar och övriga intressenter. Bakgrunden till beslutet är Skogsutredningens betänkande och den förra regeringens skogsproposition, samt de inventeringar som gjorts av värdefulla fjällnaturskogar.

Minskade avverkningar som en följd av ohållbart skogsbruk?

Sveaskog har kritiserats på sistone för att de anklagat samer för minskande råvaruleveranser till följd av “kraftigt minskade avverkningar”. Men skribenten och naturturismexperten Per Jiborn, som ofta granskat Sveaskog på sin blogg Reslust, påpekar att den minskade avverkningstakten följer efter många år med kraftigt ökad avverkning. Greenpeace menar att anledningen till inbromsningen är att Sveaskog själva försatt sig i situationen på grund av decennier med “ohållbara skogsbruk med aggressiv kalavverkning som huvudsaklig metod”. Nu skyddas åtminstone 1,5 procent av Sveaskogs produktiva mark från att kalavverkas.

Källor: Naturvårdsverket och Sveaskog

Mer att läsa