Gå till innehållet

Fröer från en tistel. Foto: Erik Hansson

Reglerna som gäller för att samla fröer och växter

Hösten och sensommaren är en perfekt tid att samla in fröer från vilda växter som du sedan kan odla i din trädgård, i din äng eller på din balkong. Det är oftast tillåtet, men det finns en del regler och undantag som är viktiga att känna till.

Det finns många fördelar med att samla in fröer från vilda växter i din närhet och odla dem. Det är till exempel helt gratis. Torbjörn Tyler, som odlat ungefär 2 000 svenska växter i sin trädgård säger så här i Natursidans guide till att odla vilda växter:

– Det finns framför allt två bra skäl för att odla inhemska växter. Det första handlar om biologisk mångfald. Genom att odla inhemska växter kan vi inte bara värna dessa växtarter – vilket kanske inte är så viktigt om det handlar om vanliga vilda växter – utan också gynna den stora mångfald av andra arter – insekter, svampar med flera – som i regel är knuten till varje inhemsk växtart. Många av de senare kan vara sällsynta eller hotade, åtminstone lokalt, även om växtarterna som sådana inte är det.

Känn till reglerna innan du börjar

Men innan du börjar samla in frön från vilda växter finns det några regler du måste känna till. En regel är enkel: Det är aldrig tillåtet att plocka blommor, frön eller grenar från fridlysta växter. Det gäller exempelvis alla orkidéer, backsippa, blåsippa (förutom vissa områden), kattmynta, liljekonvalj (förutom vissa områden), våradonis och ängssalvia. Se komplett lista hos Naturvårdsverket.

När det gäller övriga växter är det lite knepigare. Sanja Kuruzovic jobbar på Naturvårdsverket med allemansrätten. Hon berättar att det är samma regler för frön som det är med att plocka blommor.

– Du får samla in en mindre mängd fröer i naturen, vill du samla en större volym så är det en god idé att prata med markägaren. Om det finns risk för väsentlig ändring av naturmiljön kan samråd med länsstyrelsen också krävas. Det är även bra att tänka på att inte sprida fröer från invasiva arter, säger hon.

Outredd fråga

Vad som egentligen menas med “mindre mängd” eller “större volym” är egentligen inte klarlagt, berättar hennes kollega Nils Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket.

– Jag antar att med “mindre mängd” får förstås ungefär vad som i vanligt språkbruk normalt menas med just “mindre mängd”. Alltså motsatsen till “större mängd”. Kanske någon enstaka näve eller så? Plockas en “mindre mängd” bör det kunna förutsättas att artens fortlevnad varken lokalt på platsen eller i stort äventyras genom “överplockning”. Inte heller torde markägarens eventuella ekonomiska intressen få påverkas – mängden bör alltså vara så liten att den har ett obetydligt ekonomiskt värde.

Egentligen är det bara en domstol som kan uttala sig om vad som i dagsläget faktiskt avses och var gränserna går. Men det finns i dagsläget inga vägledande domar så vad som avses med mindre mängd är oklart.

– Såvitt jag vet har varken vi på Naturvårdsverket eller någon annan myndighet med vägledningsansvar tagit fram vägledning rörande just plockande av fröer, varför frågan kanske bör betraktas som “outredd”.

En klätt med fröer. Foto: Erik Hansson

Samla i naturreservat och nationalparker

Lite tydligare är det i naturreservat och nationalparker. Här framgår oftast i föreskrifterna vad som gäller. Sök på naturreservatet hos lansstyrelsen.se eller din kommuns webbplats. Varje skyddat område är unikt och har olika regler. Förutsatt att föreskrifterna inte förbjuder plockandet av blommor eller frön så är det okej att plocka frön, berättar Sanja Kuruzovic. Men även här är mängden av vikt. berättar Sanja Kuruzovic. Men även här är mängden av vikt.

– Rör det sig om en större insamling av fröer så ska man kontakta länsstyrelsen eller förvaltaren av det skyddade området.

Är det tillåtet att gräva upp växter med rötterna utanför naturreservat och nationalparker?
– Nej, eller i alla fall inte med allemansrätten som grund. Det är enbart tillåtet att plocka de blad och bär med mera som årligen reproduceras. Det vill säga som inte skadar växten genom plockningen.

Får man ta sticklingar av växter utanför naturreservat och nationalparker?
– Det beror på vad det är för växt. Levande träd och buskar ingår inte i allemansrätten. Det beror också på hur man tar sticklingen, det vill säga vilken del av växten man tar från. Om man kan göra det utan att gräva upp eller skada växten i övrigt så bör det vara okej att göra. Och återigen, så är omfattningen av plockandet en viktig faktor.

Läs även

Guide till att odla vilda växter
Odla vilda växter – hjälp den biologiska mångfalden

Mer att läsa