Gå till innehållet

WWF:s naturpärla och populär västkustnatur skyddas i nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att skydda ett av västkustens populäraste utflyktsmål, som också utsetts till Världsnaturfondens svenska pärlor 2015. Inom det 1000 hektar stora naturreservatet ligger bland annat Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar. 

– Det nybildade naturreservatet Marstrand är lika mycket ett marint reservat som ett tätortsnära natur- och friluftsområde och väl värt att besöka många gånger om, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsens naturavdelning.

För vissa är kanske Marstrand synonymt med segling och båtliv, Carlstens fästning och den pittoreska, kulturhistoriska staden, men här finns även höga natyrvärlden. Både ovan och under vattenytan.

LÄS ÄVEN: • 8 av 10 tycker det är viktigt att skydda natur

Efter flera års arbete är det nu klart att det 1000 hektar stora området blir ett naturreservat. Här finns strandängar, ljunghedar, karga öar med havsfågelkolonier, bestånd med ädellövträd och hagmarker som ska fortsätta att hållas öppna med hjälp av bete.

I inventeringen av området nämns att ett av de största hoten mot områdets naturvärden är att flera gamla betesmarker håller på att växa igen. Det anses vara ett “akut hot mot mångfalden”.

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga naturområden ska skyddas 2017

Världsnaturfonden WWF utnämnde området till svensk naturpärla 2015 och skrev bland annat:
– Marstrandsskärgården är redan utpekad som ett område som bör skyddas från framtida exploateringar, men den saknar idag skydd. På exponerade öar är landskapet öppet, medan skyddade öar i innerskärgården domineras av träd- och buskrika marker samt skog. Här finns klippor, korta partier med sand- eller blockstränder liksom sammanhängande vegetationsbälten med vass och havssäv. Området har många olika naturtyper, som kraftigt vågexponerade hårdbottnar med algsamhällen i söder och väster.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa