Gå till innehållet

Två nya naturreservat har bildats för att skydda äldre skog

Långskäggslav. Foto: Skogsfrun, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42919128

Långskäggslav. Foto: Skogsfrun, CC BY-SA 4.0.

De två nya naturreservat ligger i Ångermanland och rymmer sammanlagt ungefär 170 hektar gammal skog med höga naturvärden.

Grannässkogen i Härnösand och Nävertjärnsskogen i Kramfors är numera naturreservat. Områdena rymmer äldre skog med mycket död ved och många rödlistade arter.

Nävertjärnsskogen består enligt länsstyrelsen av “äldre grandominerad hänglavsrik naturskog med inslag av tall, björk och asp”, samt “fuktigare partier med myrar, en bäck och en liten skogstjärn”. Här växer även laven långskägg (listad som “sårbar”), som är mycket störningskänslig och kan bli flera meter lång.

Grannässkogen domineras av lövrik naturgranskog och rymmer stora mängder död ved från både gran och lövträd. Här har man bland annat hittat aspfjädermossa, rosenticka, doftticka och tallticka.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa