Tegen – Värmlands bästa fjärilslokal?

Tegen. Foto: Lars-Gunnar Nyqvist

Tegen. Foto: Lars-Gunnar Nyqvist

Öster om sjön Västra Silen, cirka 10 km söder om Årjängs samhälle i Värmland ligger den 11,3 hektar stora gården Tegen. Det är ett skyddat så kallat Natura 2000-område, men planeras även bli naturreservat eftersom Tegen utgör ett så bra exempel på ett äldre odlingslandskap. Åkrarna och de blomrika ängarna kring gården har inte plöjts på decennier men ängarna vårdas genom årlig slåtter och bete. Det har gjort att ängsfloran har spridit sig i markerna. Dessutom är berggrunden kalkrik vilket också har bidragit till att marken är artrik. Vissa växter och blommor finns här i stort antal.

En inventering som Årjängs kommun har gjort visar på både vanliga och ovanliga arter. Enligt inventeringen finns exempelvis ängsskallra, ormrot, hirsstarr, prästkrage, ängsvädd, käringtand, jungfrulin, stagg, liten blåklocka, revfibbla och orkidéer som nattviol, brudsporre och jungfru Marie nycklar. Till de mindre allmänt förekommande arterna nämns vildlin, slåtterfibbla, kattfot, smörboll, svinrot, svartkämpar och darrgräs liksom de rödlistade granspira, slåttergubbe och fältgentiana. Flera ovanliga ängssvampar har också noterats. Att det här finns växter i så stort och varierat antal har i sin tur gjort att det även finns ett rikt insektsliv.

Enligt sammanställningen från kommunen så har 38 arter av dagflygande fjärilar noterats vilket kan göra Tegen till  Värmlands bästa fjärilslokal. Förutom vanliga arter som flera slags pärlemorfjärilar, blåvingar och guldvingar samt den vackra makaonfjärilen kan man även se lite ovanligare arter som allmän och liten bastardsvärmare, metallvingesvärmare och silversmygare.

Skogspärlemorfjäril. Foto: Lars-Gunnar Nyqvist

Silverstreckad pärlemorfjäril. Foto: Lars-Gunnar Nyqvist

I markerna finns även värdefulla hagmarksträd och buskar och det är svårt att inte lägga märke till den stora och flerstammiga linden som finns på området. Jag har bara varit här en gång, under sensommaren 2013. I fjol upplevde jag att antalet fjärilar generellt sett var begränsat, men just här i Tegen fanns de glädjande nog i ett stort antal. Det är imponerande på vilket sätt man från offentligt håll har tagit hand om området och Tegen är som en tyst, lättillgänglig oas. Att återvända hit med kameran under försommaren även detta år är bara ett måste.

 Foto: Lars-Gunnar Nyqvist

Rödklint. Foto: Lars-Gunnar Nyqvist

[mappress mapid=”39″]

Källor: ”Smultronställen i Årjängs kommun” utgiven av Årjängs kommun och ”Bevarandeplan Natura 2000 – Tegen” utgiven av Länsstyrelsen i Värmland