Tätortsnära skog med 55 signalarter hotas av exploatering

Kalkbarrskog, en ovanlig naturtyp som ska värnas om enligt Länsstyrelsen. Foto: Margareta Ericsson

Kalkbarrskog, en ovanlig och hotad naturtyp som ska värnas om enligt Länsstyrelsen. Foto: Margareta Ericsson

Adolfsbergsskogen, som också kallas Storvretaskogen är en uppskattad tätortsnära skog på 50 hektar vid Storvreta norr om Uppsala. Markägaren HSB vill exploatera skogen och bygga cirka 300 villor och parhus där. Skogen har dokumenterat höga naturvärden men är även viktig för friluftslivet, enligt gruppen ”Rädda Storvretaskogen”.

Skogen är flitigt använd av allmänheten. Den ligger i direkt anslutning till samhället på några minuters gångavstånd från Storvreta centrum.

– Det är en tätortsnära skog som används av äldre såväl som yngre för dagliga promenader, bär- och svampplockning, lek i naturen och motion. Det finns bland annat en naturlig lekplats i skogen dit förskole­barnen och skogsmullegrupper brukar gå, säger Håkan Aronsson och Margareta Ericsson, båda medlemmar i gruppen ”Rädda Storvretaskogen”.

Trädrötter (skyddade skrymslen under trädrötter och stubbar är nyckelord på biotopnivå.) Fotograf: Margareta Ericsson

Trädrötter, skyddade skrymslen under trädrötter och stubbar är nyckelord på biotopnivå.  Fotograf: Margareta Ericsson

Stora delar av skogen kan beskrivas som en John Bauerskog, en fuktig barrskog med äldre och nedfallna träd och stora mossbelupna stenblock. Men flera naturtyper finns koncentrerade på de 50 hektaren – sumpskog lövskog och hällmarksskog.

Källflöde i skogen. Foto Håkan Aronsson

Källflöde. Foto Håkan Aronsson

De naturvärdesinventeringar som har gjorts 2015 och 2016 visar att skogen är en kalkbarrskog med inslag av asprik skog, båda är ovanliga naturtyper och därmed ”ansvarsnaturtyper” i Uppsala län. Dessa ska värnas, vårdas och visas på grund av att de är så sällsynta och hotade, enligt Länsstyrelsen. Grundvattnet är högt i området med källor, bäckar och kärr.

Under 2015 och 2016 har arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen inventerat området med hjälp av frivilliga experter, ett ideellt arbete som pågår och som hittills har getts ut i tre rapporter. 9 fridlysta arter varav 4 orkidéer, 20 rödlistade arter, 5 ansvarsarter i Uppsala län, 55 signalarter och 2 arter med åtgärdsprogram har rapporterats. Företaget Ekologigruppen har också gjort en inventering på uppdrag av HSB som också bekräftar skogens höga naturvärden.

– Vi anser att hela planområdet är en nyckelbiotop, men det är Skogsstyrelsen som avgör detta. De har fått alla våra naturinventeringar, säger Håkan Aronsson och Margareta Ericsson.

Den aktuella skogen bildar en grön länk mellan området vid Fyrisån i väster och skogarna och myrmarkerna i öster och sydost. Ett grönområde som är viktigt att bevara för artspridningen mellan Fyrisåns dalgång och skogsområdena på andra sidan Adolfsbergsskogen, bland annat Storskogens naturreservat, menar gruppen ”Rädda Storvretaskogen”.

Hotspot med violgubbe (VU, S, A, ÅGP) skarp dropptaggsvamp (S), koppartaggsvamp (VU, S, A, ÅGP)) och raggtaggsvamp (EN, S, A)  Fotograf: Patrick Fritzson

Hotspot med violgubbe (VU, S, A, ÅGP) skarp dropptaggsvamp (S), koppartaggsvamp (VU, S, A, ÅGP)) och raggtaggsvamp (EN, S, A). EN= starkt hotad (rödlistad), VU= sårbar (rödlistad), S=signalart,  A=ansvarsart Uppsala län, ÅGP= Åtgärdsprogram för hotade arter. Fotograf: Patrick Fritzson

Fåglar som till exempel duvhök, nötkråka, gröngöling, kungsfågel och spillkråka häckar i skogen, alla är rödlistade enligt Artdatabanken. Det finns flera så kallade ”hot spots” med rödlistade svampar.  De rödlistade svamparna violgubbe och koppartaggsvamp har åtgärdsprogram för hotade arter och är dessutom ”ansvarsarter” i Uppsala län. Det finns fridlysta orkidéer som skogsnycklar och nattviol. Ask och skogsalm växer i skogen, båda är rödlistade och skogsalm är ett akut hotat lövträd enligt Artdatabanken. Spår av lodjur och älg har setts i området och flera observationer av större vattensalamander har gjorts tidigare. Den är fridlyst och skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv och kan utgöra ett hinder för exploatering.

Lövnaturskog i Adolfsbergsskogen. Foto Håkan Aronsson

Lövnaturskog i Adolfsbergsskogen. Foto Håkan Aronsson

Signalart är en art, exempelvis en svamp eller en kärlväxt-  som hjälper till att urskilja en skog med höga naturvärden. I Adolfsbergsskogen har 55 signalarter hittats varav 22 signalarter för den ovanliga naturtypen kalkbarrskog.

Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande vad gäller exploateringen. Där skriver de:

” … att det är ett stort oexploaterat skogsområde kommunen planerar att ta i anspråk, vilket Länsstyrelsen bedömer medföra en varaktig, irreversibel, påverkan (kriterium 2a). Det finns en risk för att konsekvenserna för miljön kan vara stora (2d). Underlaget om naturvärden och i samrådshandlingen är bristfälligt…(s.1) …Vidare anser Länsstyrelsen att det behövs en bedömning av områdets värde som grön länk mellan till exempel Fyrisån och skogarna vid Storskogsområdet och dess funktion som spridningsväg för växt- och djurarter inom och utanför planområdet” (s.3).

Margareta Ericsson och Håkan Aronsson säger att det är oklart vad som kommer att hända nu.

– HSB:s egna naturvärdesinventering är av allt att döma inte färdigställd än. Det är Plan- och Byggnadsnämnden som beslutar om den fortsatta handläggningen i ärendet.För mer information om skogen kan de som vill gå in på hemsidan.

Låga i småvatten (småvatten är en nyckelbiotop). Fotograf: Margareta Ericsson

Låga i småvatten.  Småvatten är en nyckelbiotop. Fotograf: Margareta Ericsson