Gå till innehållet

Sveaskogs insats mot granbarkborre: avverka gamla lövträd och tallar

En grov asp är här fälld men granarna är kvar trots att Sveaskog säger att det ska avverkas för granbarkborre. Foto: Erland Lindblad

Vid Muleglo i Västerviks kommun har Sveaskog avverkat gamla tallar och lövträd fast det står tydligt i avverkningsanmälan att tall och löv inte ska avverkas. Naturvärdesträd och hålträd så som ekar, aspar och grova tallar ligger nu fällda på marken. Enligt Sveaskog är det på grund av granbarkborrar som det avverkas, men det är inte granar som har fällts.

Oskarshamns skogsgrupp har skickat in ett FSC-klagomål gällande avverkningsanmälan A5641-2020 på 10 hektar där träden fällts. Det är blåsippemark och bland annat signalarten vätteros förekommer samt de rödlistade svamparna ekticka (NT) och tallticka (NT). De växer bara på äldre eller senvuxna träd. I Artdatabanken kan man läsa att tallticka bedöms ha minskat generellt på grund av skogsavverkningar av gammal tallskog. 

Det framgår i avverkningsanmälan att gran ska tas bort på grund av barkborreangrepp och att inga lövträd och tallar ska huggas. Men trots det så har tall och grova lövträd mer eller mindre plockats ut i hela skogspartiet.

Här har en grov ek fällts men granarna står kvar. Foto: Erland Lindblad

Ett naturvärdesträd har avverkats. Foto: Erland Lindblad

Sveaskog skriver i ett svar till Oskarshamns skogsgrupp att FSC-klagomålet är baserat på ett missförstånd. Fastigheten ägs inte av Sveaskog och är inte FSC-certifierad men det är Sveaskog som avverkar. Träden har fällts inför ett vägbygge för att kunna ta ut virke och GROT, träden stod i vägen för grävmaskinen som ska fram. Det ska bli en avverkning på grund av granbarkborre, skriver Sveaskog men bergspartier och ytor nära vatten ska inte avverkas. Sen ska området föryngras med tall och löv.

Flera grova tallar har fällts. Foto: Erland Lindblad

Ornitologen Jan Brenander och biologen Erland Lindblad har besökt området och säger att informationen i avverkningsanmälan är rent av lögnaktig. Att det bara är på grund av ett vägbygge som gamla tallar och lövträd fällts som Sveaskog säger, stämmer inte med hur det ser ut i verkligheten:

– I så fall är det ett virrvarr av vägar som ska byggas inne i skogspartierna och även i blockiga miljöer. Det är också märkligt att bara grova tallar och grova lövträd fällts medan granarna fått stå kvar. Om man nu planerar att föryngra med tall och löv så borde väl de grova tallarna och naturvärdesträden av ek och asp lämnats i fred. I synnerhet när det uppgetts i avverkningsanmälan att “vi avverkar ej tall eller löv”.

Den här strandskogen är avverkningsanmäld. Foto: Erland Lindblad

Även en strandskog utan några granar är avverkningsanmäld. Sveaskog skriver i sitt svar att denna inte ska avverkas. Men varför är den då avverkningsanmäld?

Det är flera avverkningsanmälningar vid Muleglo och de behöver kontrolleras menar Oskarshamns skogsgrupp. Till exempel så har det avverkats väster om nyckelbiotop N5618-1998 men det finns inte någon avverkningsanmälan där i Skogens pärlor. Likaså har “evighetstallarna” tagits bort i avverkningsanmälan A 17574-2020 och sådana tallar ska inte huggas.

En grov tallstubbe vittnar om att en stor tall har fällts- men här skulle det avverkas endast granar på grund av granbarkborren, enligt Sveaskog. Foto: Erland Lindblad

Mer att läsa