Studie rekommenderar återintroducerad stortrapp i Sverige

Stortrappen är en rödlistad art vars utbredningsområde minskar. För att stortrappen säkert ska överleva behöver den nya områden. Ett sådant skulle kunna vara södra Sverige, enligt en ny studie från Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi skrev i höstas om hur stortrappen kan vara lämplig att återinföras i Sverige och hur arbetet pågår i Storbritannien. Nu har Karl Fritzon vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå publicerat sin studie om stortrappen och han har kommit fram till flera fördelar med att återintroducera arten, som dog ut i Sverige i mitten av 1800-talet.

Dels skulle stortrappen kunna ”medföra flera naturvårdsinsatser” så som att restaurera ekosystem och främja biologisk mångfald. Karl Fritzon menar att en återintroduktion av stortrappen också skulle kunna hjälpa Sveriges försök att nå två av de 16 miljömål som regeringen satt upp – ”ett rikt odlingslandskap” och ”ett rikt växt- och djurliv”.

Med denna nya spännande art i landskapet räknar studiens författare även med en ökad turism i de jordbruksområden i Skåne och Öland som är aktuella för arten att inta.

Ett annat argument för att återinföra stortrappen är att sådana insatser stöds av både Rio-konvensionen och europeiska habitat- och fågeldirektivet. Det sistnämnda listar stortrappen specifikt som en art i behov av ”speciell omsorg”.

I studien har Karl Fritzon också intervjuat flera experter om deras åsikter i frågan:

– Ingen annan art är så aktuell eller värdefull för en återintroduktion som stortrapp, säger Staffan Ulfstrand, svensk professor emeritus i ekologisk zoologi och berömd ornitolog.

– Jag är skeptisk, finns möjligheterna? Just den här arten kommer längre ner på min lista över arter som jag skulle se insatser för spec. om pengarna som används ställs mot andra projekt, Att rädda en art i sig är inte så stort mervärde men att rädda en art som medför förbättrad livsmiljö för andra arter vilket skulle kunna vara fallet för stortrappen, säger Martin Green på Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet.

Innan stortrappen kan återintroduceras behöver man dock enligt rapporten bland annat utreda hur de påverkas av svenska rovdjur, samt hitta långsiktiga sponsorer och samarbeten med markägare, myndigheter och jordbrukare.

Källa: Suitability analysis of a reintroduction of the great bustard (Otis tarda) to Sweden (SLU)