Stora vinster med att miljöanpassa vattenkraft

Benbryteforsen i Piteälven. Foto: Jerry MagnuM Porsbjer via Wikimedia

Benbryteforsen i Piteälven. Foto: Jerry MagnuM Porsbjer via Wikimedia

I en ny rapport menar Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Älvräddarna och Sportfiskarna att det finns stora värden i att miljöanpassa vattenkraften med faunapassager och mer naturliga flöden. Kostnaderna för att miljöanpassa den svenska vattenkraften anses vara investeringar som kommer generera miljardintäkter och tusentals jobb i glesbygden.

Enligt uträkningarna i rapporten kan det kosta 900 miljoner kronor per år att miljöanpassa vattenkraften, men dessa kostnader skulle bland annat gå till att skapa 11 000 jobbtillfällen framförallt i mer glesbefolkade delar av landet. Förutom fiskturism räknar rapportförfattarna med att även boendeanläggningar, redskapsförsäljare, matbutiker och även övriga lokala serviceföretag runt vattendragen gynnas och intäkterna ”skapar viktiga spridningseffekter till övrigt näringsliv”.

– Sammantaget visar rapporten att investeringar i åtgärder inom vattenkraften kommer att leda till minst 560 årsverken årligen under åtgärdsfasen. Efter att vi uppnått ett bättre miljötillstånd, bättre fiske och ökad turism kommer investeringarna generera drygt 11 miljarder sek i årliga intäkter och minst 6900 årliga arbetstillfällen under lång tid. Samtidigt kommer sannolikt hälsan och välbefinnandet öka för de människor som bor vid restaurerade vattenmiljöer och fler människor kommer vilja bo och verka där. En miljöanpassning av svensk vattenkraft är sammantaget en mycket lönsam affär för samhället, skriver rapportförfattarna.

Källa: Rapporten ”Rikedomar runt rinnande vatten”