Statistik och bakgrund till den pågående lodjursjakten

Lodjur. Foto (i hägn): Susann Gson Engqvist

Nu under mars månad pågår licensjakt på lodjur i elva av Sveriges län. Totalt kan 83 av detta fridlysta rovdjur, som det bara finns cirka 1100 individer av, skjutas. Hur kan det komma sig?

Enligt 2020 års inventering av lodjur genomförd av SLU, Statens Lantbruksuniversitet, finns drygt 1100 lodjur i Sverige, fördelat på cirka 190 familjegrupper. Detta är en liten minskning jämfört med 2019 då man räknade till 202 familjegrupper i Sverige. Eftersom lodjur vandrar mellan Sverige och Norge brukar de räknas samtidigt, och då blir summan cirka 1500 lodjur i Skandinavien.

Enstörig med rådjur på menyn
Lodjuret lever oftast ensam i stora revir på mellan 3-7 kvadratmil, ofta ännu större längst i norr. De parar sig i mars-april men sedan vandrar hanen vidare och honan tar ensam hand om de 1-4 ungarna, som ibland stannar hos henne ända tills de själva är könsmogna vid två års ålder Detta gör att hon inte alltid får ungar varje år. I fångenskap kan lodjur bli uppemot 20 år, men livet i det vilda är betydligt hårdare och livslängden ungefär hälften, jakt inte medräknat.

Lodjurets främsta byte är rådjur och ungefär 5-6 rådjur/månad tar hannar eller familjegrupper, ensamma honor tar ungefär 2-3 rådjur i månaden. Enligt statistik från Bergslagen tar lodjuren där mellan 15-20 procent av rådjursstammen varje år. 2019 sköt den svenska jägarkåren cirka 106 00 rådjur, vilka ingår i totala antalet cirka 396 000 skjutna klövvilt (älg, rådjur, dovhjort, kronhjort och vildsvin). När tillgången på rådjur är sämre kan lodjuret i stället leva på till exempel hare och skogsfågel.

117 lodjursrivna tamdjur
Den främsta anledningen till att lodjursstammen anses behöva begränsas är enligt Naturvårdsverket att förebygga skador på tamdjur och renar. Referensvärdet är, enligt samma myndighet, att för gynnsam bevarandestatus för lodjur i Sverige behövs minst 870 individer.

Viltskadestatistiken för 2020 är ännu inte fastställd när detta skrivs (15 mars 2021), men 2019 dödades/skadades 117 tamdjur – från hjort till får och höns, samt 16 hundar av lodjur. Detta kan jämföras med försäkringsbolaget Agrias statistik där de betalade ut ersättning för drygt 230 trafikdödade hundar under 2020. Agria försäkrar cirka 40% av Sveriges hundar.

Stängsel skyddar
Det går att skydda från lodjursangrepp med rovdjursavvisande elstängsel. Dock är det då viktigt med tråd även ovanför stängslet, till skillnad mot stängsel mot varg, eftersom lodjur kan hoppa över, vilket varg sällan gör.

Ungefär 5 procent av angreppen på får har skett innanför rovdjursavvisande stängsel, som dock haft varierad kvalitet. Enligt De 5 stora visade en undersökning i Värmland att endast 11 procent av stängslena var i fullgott skick.

Osäker statistik i rennäringen
Men de som främst kan lida ekonomisk skada på grund av lodjur är de köttproducerande renskötande samerna. Någonstans mellan 10 000 och 50 000 renar dödas av lo varje år, men statistiken är som synes osäker. De flesta samer och renar finns i Norrbottens och Västerbottens län. Dock blev det ingen licensjakt på lodjur i Norrbotten i år eftersom stammen där ligger på den miniminivå som fastställts. Samebyarna får rovdjursersättning för varje dokumenterad loföryngring med 200 000 kronor. Regelbunden förekomst av lo ersätts med 70 000 kronor. Tillfällig förekomst ersätts med 35 000 kronor. Ersättningen baseras på antalet rovdjur och antalet renar i området.
– Under våren kommer Länsstyrelsens handläggning av skyddsjaktärenden att ske med beaktande av årets inventeringsresultat. När lodjursstammen stabiliserats kan licensjakt nyttjas för att reglera stammen i syfte att minska skadorna på rennäringen, säger Maike Demski, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Lodjursjakt i 11 län
Det är Naturvårdsverket som beslutat att lodjursstammen bör regleras, men länsstyrelsen i respektive län som beslutar om antalet djur som får skjutas under kontrollerad licensjakt.

Så här ser den så kallade ”tilldelningen” ut för 2021 (förra årets kvot inom parantes):
• Jämtland 17 (23)
• Västerbotten 13 (14)
• Gävleborg 15 (16 skjutna) (20)
• Örebro 2 (7)
• Västmanland 4, varav högst 2 honor (1)
• Dalarna 5 (15)
• Västra Götaland 2 (6)
• Östergötland 5 (4)
• Jönköpings län 8 (2)
• Kalmar län 8 (8)
• Kronoberg 4 (0)

Lodjursjakten pågår den 1 – 31/ mars men ska avbrytas när max antal lodjur är skjutna och i några län är jakten redan avslutad. Överskjutningen i Gävleborg beror enligt handläggare vid länsstyrelsen i Gävleborgs län på att ett jaktlag hann skjuta ett djur innan länsstyrelsen hunnit meddela att kvoten var fylld.

Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

LÄS ÄVEN:
Rekordfå lodjur i Norrbotten
• Förslag att skjuta mer än hälften av lodjuren i Uppsala län stoppat
• Kraftigt ökad lodjursjakt i Sverige i år

Källor: Naturvårdsverket, SLU, Sametinget, Viltdata, Länsstyrelsen Norrbotten, Naturvårdsverket och De 5 stora