”Som att avverka i en nationalpark”

Under Forskningsresan så letar deltagarna efter rödlistade arter och signalarter som indikerar att skogen har höga naturvärden. Foto: Bjarne Tutturen

Skog med höga naturvärden vid Björkvattnet i Jämtland som har undersökts av ideella inventerare sommaren 2018 är avverkningsanmäld. Flera avverkningsanmälningar har inkommit, vissa av dessa gäller nyckelbiotoper. Ett naturreservatsförslag över området har nu skickats in till Länsstyrelsen.

Det var under ”Forskningsresan till Naturvårdens Utmarker” 2018, som flera naturskogar undersöktes vid Björkvattnet i Frostviken i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland av ett femtiotal ideella inventerare. Forskningsresan är en årlig inventeringsresa ordnad av Naturskyddsföreningen och föreningen Skydda Skogen, som går till olika oskyddade naturskogsområden. Nu har samordnarna för Forskningsresan skickat in ett naturreservatsförslag till Länsstyrelsen i Jämtland. De aktuella naturskogarna hyser en stor mångfald av arter och utgör delar av ett större sammanhängande äldre naturskogsområde. Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen och deltagare under Forskningsresan 2018 säger:

– Om dessa avverkningsanmälningar tillåts visar det tydligt att Sveriges skogspolitik, som bygger på frihet under ansvar, leder till att Sverige riskerar att förlora sin biologiska mångfald. Dessa skogar behövs om vi ska kunna uppfylla våra internationella åtaganden inom EU och FN.

LÄS ÄVEN: Ett 50-tal personer undersökte hotad skog i Jämtland

Fynd av rödlistade arter och signalarter gjordes under inventeringarna, bland annat norsk näverlav (VU) i samtliga delområden, liten blekspik (VU) på flera lokaler, kristallticka (VU), rynkskinn (VU) men också riktigt ovanliga arter som skrovellavsknapp (EN) och blekskaftad nållav (EN). Tretåig hackspett (NT) och lavskrika observerades dagligen.

Den rödlistade lunglaven, en nära hotad art som växer på en stam i en av de hotade skogarna vid Björkvattnet. Foto: Bjarne Tutturen

Under hösten 2018 och sommaren 2019 inkom avverkningsanmälningar i fyra av de fem områden som Forskningsresan besökte. Flera delar av dessa skogar är registrerade nyckelbiotoper som beskrivs av Skogsstyrelsen och av den förre ägaren Holmen Skog som ”urskogslika barrnaturskogar” eller ”urskogsartat objekt”. Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen och deltagare under Forskningsresan 2018 kommenterar:

– De biologiska och historiska värden som dessa skogar utgör saknar motvärde i pengar. Att avverka dem är som att man skulle avverka mitt i hjärtat av Sveriges Nationalparker. Det är nämligen där man annars hittar skog av samma klass.

Norska näverlav en av de ovanliga och rödlistade arterna som sågs i en av skogarna. Foto: Bjarne Tutturen

Stora delar av området vid Björkvattnet ägdes tidigare av Holmen Skog AB. Flera av de gamla naturskogarna var frivilliga avsättningar som Holmen Skog frivilligt undantog från skogsbruk som en del av sin FSC-certifiering där skogar med höga naturvärden inte får avverkas.

LÄS ÄVEN: Naturvänner inventerade hotade skogar på semestern

2017 bestämde sig Holmen Skog för att sälja ca 7 000 hektar skog kring Björkvattnet. Deras argument var att dessa skogar låg för långt bort från bolagets industrier. Persson Invest AB köpte upp skogarna och de frivilliga avsättningarna öppnades för avverkning igen. Hälften av skogarna har hittills köpts av Engcons grundare och ägare Stig Engström som har för avsikt att köpa all skogsmark från Persson Invest. Persson Invest ska därefter förvalta skogarna. I en artikel i Östersunds Posten är Stig Engström tydlig med att ”han vill avverka så mycket han kan”. Stig Engström säger i artikeln att han inte tänker stämma staten om han nekas att avverka i Björkvattnet. Han ansöker om att få avverka för att se var gränserna går och hoppas att få avverka mer än vad Holmen hade tänkt sig när de gjorde sina frivilliga avsättningar.

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen kommenterar:

– Vad har hänt här? Jo, ett certifierat skogsbolag som inte kan avverka nyckelbiotoper inom FSC, gör sig av med skogen genom att sälja till en mindre nogräknad markägare som inte känner något ansvar och som tänker avverka gammelskog som vi inte kan få tillbaka under överskådlig tid.

Flera av träden i de inventerade skogarna vid Björkvattnet är 200 år gamla. Död ved hyser en rikedom av arter. Foto: Linda Spjut

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker hoppas att Länsstyrelsen i Jämtland påbörjar ett arbete med att försöka skydda de utpekade biologiskt värdefulla skogsområdena vid Björkvattnet som naturreservat. Maria Danvind på Naturskyddsföreningen och samordnare för Forskningsresan 2018 säger:

– Vi har inventerat avverkningsanmälda skogar och granskat skogsbolagens frivilliga avsättningar i många år och ser att det inte är hållbart. De frivilliga avsättningarna kan bytas ut när som helst och vi ser tydligt varför formellt skydd behövs. Det skulle kännas enormt tungt om alla de ideella timmar som Forskningsresan lagt på att inventera dessa skogar inte resulterar i ett formellt skydd – det vore ett riktigt nederlag. Vi hoppas att Länsstyrelsen agerar.

Tretåig hackspett har varit framme och gjort skåror i en gammal gran. Foto: Bo Karlstens
Forskningsresan i Jämtland. Deltagarna inventerade skogar med höga naturvärden som hotas av avverkning. Foto: Linda Spjut

Inom den närmsta veckan publiceras rapporten ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018” som ger en utförligare beskrivning av Forskningsresans syfte och inventeringar vid Björkvattnet. Ladda ner Forskningsresans förslag till naturreservat vid Björkvattnet här.

Källa: Pressmeddelande från Skydda Skogen