Södra förstörde 20 hektar i blivande naturreservat

Genom sina avverkningar under 2019 har Södra förstört eller allvarligt skadat nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i länsstyrelsens reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Foto: Mikael Schulin.

Skogsägarföreningen Södra har avverkat 20 hektar och förstört och allvarligt skadat nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i länsstyrelsens naturreservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun, Östergötland. Nu kräver flera organisationer att alla eventuella avverkningar stoppas och att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen agerar.

Biologen Erland Lindblad är en av dem som har engagerat sig för skogen. Han säger i ett pressmeddelande:
– Det är bedrövligt att myndigheterna inte ens lyckas värna planerade reservatsbildningar. Det får vara slut på dessa återkommande misstag där miljömålen och myndigheternas uppdrag ständigt nonchaleras och naturen hamnar mellan stolarna.

I ett öppet brev som har skickats till Södra, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kräver Skydda Skogen, Östergötlands Skogsgrupp och Oskarshamns Fågelklubb att Södra drar tillbaka alla eventuella avverkningsplaner och att inte en endaste värdekärna, nyckelbiotop eller skog till avverkas inom reservatsförslaget. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen måste ta sitt ansvar menar organisationerna, och hindra att fler avverkningar sker. De delar av nyckelbiotoperna som har avverkats har i efterhand avregistrerats som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen.

Skydda Skogen är en av de föreningar som tagit initiativ till det öppna brevet. Elin Götmark, talesperson i föreningen säger:
– Det är oacceptabelt att både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen låtit dessa avverkningar ske i ett reservatsförslag som bedöms vara ett toppobjekt för naturvården. Om vi ska nå nationella och internationella miljömål ska sådana här skogar inte avverkas. Speciellt inte med tanke på att endast 2,4 % av landarealen i Östergötland är långsiktigt skyddad,

I de skogar som avverkades fanns många rödlistade arter, bland annat den starkt hotade laven broktagel (EN) och den mycket sällsynta och starkt hotade vedsvampen tallharticka (EN). Enligt Artdatabanken utgör avverkning ett hot mot broktagel. Tallhartickan hotas av att äldre tallskog med träd av hög ålder har blivit allt ovanligare.

Södra och Skogsstyrelsen anger angrepp av granbarkborre som anledning till de omfattande avverkningarna. Men även enstaka lövträd och tall har avverkats, trots att de inte påverkas av granbarkborrar. Angrepp av granbarkborre har blivit en förevändning för att få avverka mer. Michael Schulin i Östergötlands Skogsgrupp säger:

– Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet och de skapar död ved vilket gynnar ett flertal skogslevande arter. Död ved är en bristvara i dagens skogslandskap. De höga naturvärdena i flera av de avverkade skogarna var knutna just till granskog med ett stort inslag av död ved. Södras strategi för ökad avverkning tycks vara att bekämpa naturvärden med granbarkborren som förevändning,

Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen menar att det är uppenbart att Skogsstyrelsens rådgivning inte har gynnat naturvärdena i skogen:
– Myndighetens hantering av dessa avverkningar får klart underkänt eftersom naturvärdena i nyckelbiotoperna har förstörts.

Källa: Skydda Skogen