SMHI: Sverige kommer få upp till 6 graders uppvärmning till år 2100

SMHI släppte idag en ny analys av hur klimatet i Sverige kommer att förändras och hur det skiljer sig åt i olika delar i landet. Kortfattat kommer norra Sverige få högst temperaturökning (upp till 6 grader) medan södra Sverige kommer få fler extrema vattenflöden. Dessutom kommer hela Sverige få betydligt färre dagar med snötäcke.

http://www.smhi.se/omsmhi/press/pressmeddelanden/nya-analyser-visar-hur-klimatet-kan-forandras-i-sveriges-lan-1.95572

Förväntade temperaturökningar till år 2100 i Sverige om inte utsläppen minskar. Källa: SMHI

Analysen tar upp två olika framtidsscenarier där den ena visar hur det utvecklas med ”kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen” och det andra med dagens klimatpolitik som innebär fortsatta accelererande utsläpp.

– De nya resultaten bekräftar tidigare slutsatser, vi får högre temperaturer och mer nederbörd. Analyserna visar tydligt att klimatet påverkas av utsläppen. De största förändringarna sker från mitten av seklet, säger Elin Sjökvist, projektledare SMHI.

Beroende på hur stora utsläppen blir de närmaste åren kommer Sverige få en medeltemperatur som ökar med 2-6 grader fram till år 2100, medelnederbörden ökar med upp till 50 procent och den kraftiga nederbörden ökar med ungefär 20 procent över hela landet. Risken för översvämningar kommer öka i södra Sverige och antal dagar med snötäcke förväntas minska med 40-80 dagar.

I kartorna här under jämförs den så kallade normalvärdesperioden år 1961-1990 med ett framtidsscenario med begränsade utsläpp (RCP4.5) och fortsatt höga nivåer av utsläpp (RCP8.5).

Antal dagar med snötäcke

Tre kartor som visar förändring av snötäcket

Källa: SMHI 

Antalet dagar med snötäcke kan minska med upp till 80 dagar till år 2100, men även med sänkta utsläpp kommer Sverige få i snitt 40 färre dagar med snötäcke.

Förändring av extrema vattenflöden

Två kartor visar scenarier för extrema vattenflöden

Källa: SMHI 

Det kommer bli fler extrema vattenflöden i framför allt södra Sverige till år 2100. I områden som Blekinge, Skåne, Småland och Halland kan förändringen bli över 40 procent.

SMHI:s analyser är ett regeringsuppdrag och har tagits fram i dialog med länsstyrelserna.

Källa: SMHI