Skövlingen av skyddsvärda skogar del 8: Avverkning vid Natura 2000-område i Sörmland

Sjön Båven i Södermanland. Foto: Håkan Johansson, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5784812

Sjön Båven i Södermanland. Foto: Håkan Johansson, Public Domain.

Hösten 2014 avverkade det miljöcertifierade skogsbolaget Holmen Skog AB hårt vid östra sidan av sjön Båven i Södermanland. Det blev markskador och landskapet förändrades. Sjön Båven är ett Natura 2000-område och här häckar rödlistade arter som berguv och rördrom. Dessutom finns här utter och den ovanliga fisken mal, som bara finns på ett fåtal ställen i Sverige, har sina lekplatser i sjön.

• Läs alla delar i vår artikelserie om Skövlingen av skyddsvärda skogar.Kalavverkningarna utfördes när det inte var någon tjäle i marken, därför blev det markskador. På ett av hyggena fanns en liten bäck som kördes sönder och vattenavrinningen och erosionen är fortfarande stor. Vattnet samlas i körskadorna och försvinner ned i en bäck som rinner ut i Båven. Skogsbolaget Holmen som avverkade är certifierat enligt PEFC och FSC, certifieringar som ska garantera ett miljövänligt och hållbart skogsbruk.
Rördrom, häckar vid Båven. Foto: Daniel Pettersson, hemsida: DanielPettersson.se

Rördrom, häckar vid Båven. Foto: Daniel Pettersson.

Sjön Båven är också en dricksvattentäkt. Just i närheten av kalavverkningarna mellan Sibro och Ripsa, är vattnet som renast och går att dricka rakt av, enligt Jerry Persson på Nyköpingsåarnas Vattenförbund. Flera personer som bor kring sjön dricker det, säger han.Kvicksilver som finns naturligt i marken kan frigöras vid markskador och bilda giftigt metylkvicksilver, Enligt en artikel i Skogsstyrelsens tidning Skogseko (nr. 3/2009) fortsätter halterna av kvicksilver att öka i svensk fisk. Beräkningar av Kevin Bishop vid SLU, visar att marken kan läcka dubbelt så mycket kvicksilver och metylkvicksilver efter en avverkning som före.
Jerry Persson säger att det är svårt att spåra om metylkvicksilver har runnit ut i vattnet från markskadorna som orsakats av avverkningarna. I sådana fall måste prover tas från fisken eftersom halterna ansamlas i näringskedjan. Var tredje år tas prover i sjön men då mäter man andra saker som halten av kväve och fosfor. Varken Länsstyrelsen eller Nyköpingsåarnas Vattenförbund har resurser att ta prover för att se om metylkvicksilver finns i sjöns fisk i nuläget.
Vid Båven häckar arter som fiskgjuse, häger, grågäss och storlom samt rördrom och berguv, som båda är rödlistade. En annan rödlistad art är havsörn som ofta ses fiska i sjön. I vattnet lever fler rödlistade arter som utter, den sällsynta tjockskaliga målarmusslan och den hotade fisken mal som har sina lekplatser här.
Kalavverkning några hundra meter från Natura 2000 området Båven, Marken är sönderkörd med stor avrinning som följd. Vattnet rinner ner i en bäck som rinner ut i Båven. Foto: Kristina Bäck
Kalavverkning några hundra meter från Natura 2000-området Båven. Foto: Kristina Bäck

Thomas Björkman som hyr ett litet torp vid Båven tycker att avverkningarna har förändrat hela landskapet. Bäcken som rinner från hygget leder till den brunn han tar sitt vatten från men han dricker det inte. Han säger:

– Det har även gallrats hårt kring Båvens strand. Flera stora, gamla pilar togs ned förra året med skogsmaskin, varannan pil längs vattenranden. Träd som kunde ha varit lämpliga boplatser för fåglar. Det ser ut som att de träd som lämnats har körts på med maskin och skadats. Grenar är bortryckta.

Mer än varannan pil avverkad vid Natura 2000 området Båven. Foto: Kristina Bäck

Mer än varannan pil avverkad vid Natura 2000 området Båven. Foto: Kristina Bäck

Helena Herngren, på Natur- och miljöenheten Länsstyrelsen Södermanlands län säger att malen bara finns i några enstaka sjösystem i Sverige. Båven är ett av dem där den lever och reproducerar sig. Strandvegetationen är viktig för malen, den gynnas av översvämningsområden där rötter går ned i vattnet och där träd hänger ned över vattnet. Hon tycker det är märkligt att det fick avverkas så nära ett Natura 2000-område och vill att ärendet ses över igen.

Det står på EU:s sida om reglerna kring Fågeldirektivet att man inte får skada mark och skog vid Natura 2000-områden: The directive recognises that habitat loss and degradation are the most serious threats to the conservation of wild birds. It therefore places great emphasis on the protection of habitats for endangered as well as migratory species”.

För några år sedan har skog kalavverkats ända fram till vattnet, något som säkert påverkar fåglarnas fortplantningsområden. En kantzon på 5-10 meter har lämnats i vissa fall, men inte överallt. Dessa något äldre avverkningar syns tydligt när man kollar på satellitbilder via Google.

Körskada på hygge cirka 400 meter från Båven. vattnet från hygget rinner ner i en bäck och ut i Båven. Foto: Kristina Bäck

Körskada på hygge cirka 400 meter från Båven. Foto: Kristina Bäck

Skogsstyrelsen har inte varit ute på plats och sett skadorna eller tittat på avverkningarna från 2014. I ett brev till Thomas Björkmans sambo från 2015 skriver skogskonsulenten Hans Engdahl från Skogsstyrelsen i Katrineholm att markägaren fick avverka vid Båven eftersom avverkningen inte skedde under fåglarnas häckningssäsong, detta trots Fågeldirektivet. Markskadorna beror delvis på klimatförändringen, menar Hans Engdahl, i och med att det sällan är tillräckligt med tjäle i marken. Han skriver att det inte går att fastställa om markskadorna är tillräckligt allvarliga för att kräva att de ska återställas. Om skadorna skulle återställas är risken stor att mer kvicksilver och tungmetaller läcker ut.

Thomas Björkman berättar att Holmens maskinförare har kört vårdslöst i hela området.

– De har varit uppe på tomten och vänt med maskinerna. De har kört över en fin gammal äng där det växte cirka 200 rödlistade korskovall samt andra ängsväxter som ängskallra. Spåren är outplånliga. En stor sten flyttades och ett gammalt krikonträd drogs upp och dumpades upp och ned. Flera grenar har brutits av från träden. Det ser ut som att maskinförarna har varit fulla när de kört men troligtvis har de bara varit stressade, annars går detta inte att förklara.

Vi har sökt Holmen skog för en kommentar utan framgång.

Källor: Birds Directive, Natura 2000, Skogseko