Skövlingen av skyddsvärda skogar del 7: Holmen avverkar de sista naturskogarna i Sörmland

En av de få skyddade skogarna i Sörmlands län vid Stendörren. Foto: Erik Hansson

En av de få skyddade skogarna i Sörmlands län finns i Stendörrens naturreservat. Foto: Erik Hansson

Södermanland är ett av de län i Sverige som har minst andel gammal skog, minst andel skyddad skog och minst andel död ved i skogsmarken. Bara 2 procent av skogsmarken är skyddad, enligt statistik från Skogsstyrelsen och SLU. Samtidigt kalavverkar PEFC-  och FSC- märkta Holmen Skog AB de sista små ytorna av gammal, oskyddad naturskog.

• Läs alla delar i vår artikelserie om Skövlingen av skyddsvärda skogar.

Lo Jarl är verksamhetsledare för Naturarvet. Det är en stiftelse som jobbar med att rädda gammelskog genom att köpa upp den med hjälp av donationer. Lo Jarl säger:

– Södermanlands län har cirka 1-2 procent gammal skog, det vill säga skog som är äldre än 120 år, i den oskyddade produktiva skogsmarken. Detta kan jämföras med Stockholms läns 3-4 procent och där cirka 6 procent av skogen är formellt skyddad. De små rester av gammal skog som finns kvar i Sörmland måste sparas annars når inte länet upp till miljömålen.

Sveriges regering har beslutat om 16 miljömål varav ett är ”Levande skogar”. På hemsidan för Sveriges miljömål framgår att fler bevarandeinsatser behövs i Sörmlands län för att klara målet om Levande skogar. I länet finns få naturreservat.

– Skyddsvärda mindre skogar på 10-20 hektar faller ofta mellan stolarna och avverkas, säger Lo Jarl. Anledningen är att dessa är för stora för att omfattas av Skogsstyrelsens biotopsskydd men för små för att Länsstyrelsen ska göra reservat av dem. Med tanke på att endast ett par procent av skogen i Sörmland är skyddad så skulle skogsbolag och markägare kunna komma överens om att avsätta dessa sista små naturskogar frivilligt.

Tallticka från  en skog vid Mölnberget, norr om Sparreholm. Cirka 30 ha oskyddad privatägd skog varav 15 ha nyckelbiotop. Länsstyrelsen stoppade i en muntlig ök med Holmen avverkning av en del av den skogen för ett par år sedan, eftersom Holmen är de som utför avverkningar även på privat mark. foto: Lo Jarl

Tallticka från en skog vid Mölnberget, norr om Sparreholm. Cirka 30 hektar oskyddad privatägd skog varav 15 hektar nyckelbiotop. Foto: Lo Jarl

70 procent av skogsmarken i Sörmland är privatägd men det är skogsbolagen och framförallt Holmen Skog AB, som förvaltar skogen, anmäler och genomför avverkningar. Holmen är certifierat enligt PEFC och FSC, som ska garantera ett miljövänligt och hållbart skogsbruk. En certifierad skogsägare ska frivilligt undanta minst fem procent av den produktiva arealen för att bevara höga miljövärden.

Holmen säger att de har avsatt 5,6 procent av den produktiva skogsmarken i Södermanland. De har även sålt 700 hektar skog till Naturvårdsverket, områden som de har bedömt innehåller de högsta naturvärdena. Detta enligt Linda Magnusson, verksamhetsutvecklare på Holmen Skog AB.

– Om man går efter den beskrivning av gammal skog som finns för miljömålet ”levande skogar” så är merparten av Holmens skog i Sörmland som är äldre än 120 år redan frivilligt avsatt.

Holmen gör ett flertal bevarandeinsatser i Södermanland. Dels genom att frivilligt avsätta mark, men även med hänsyn vid varje skogsbruksåtgärd, menar hon.

– Vi gör även insatser för specifika arter till exempel raggbocken (en skalbagge som är bunden till död ved). Hon säger att Holmen samarbetar med myndigheterna i frågor som artskydd och grön infrastruktur för att bevara den biologiska mångfalden.

Ett exempel på skog som Holmen avsatt frivilligt ligger som en smal remsa invid en riksvägskorsning i Sparreholm. Den skogen har inte några höga naturvärden och är inte en nyckelbiotop. Endast en liten del av de avsatta skogarna är nyckelbiotoper, enligt Lo Jarl.

Ett exempel på en gammal skog på Holmens mark som har avverkats men som Lo Jarl menar borde ha avsatts frivilligt, finns norr om Sparreholm ovanför Västersjön. Satellitbilder visar att det är en 100-årig naturskog som borde ha sparats för sina naturvärden. Minst 25 procent av skogen var över 150 år och låg precis intill en källa utmärkt längs Sörmlandsleden.

– Sådana skiften är mycket sällsynta, inte bara i Sörmland, enligt Lo Jarl. Lagstadgad miljöhänsyn motsvarande lite impediment och en smal remsa kring en dikad bäck är lämnad.

Impediment är mark med låg förmåga att producera virke, exempelvis skog i kärr och på bergshällar. Impediment har en produktionsförmåga som är lägre än en skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år, enligt Skogsstyrelsen.

Satellitbilder före och efter Holmens avverkning vid Sörmlandsleden. Skogen hade höga naturvärden med granar som var 150 år.

Satellitbilder före och efter Holmens avverkning vid Sörmlandsleden, norr om Sparreholm. Skogen hade höga naturvärden med granar som var 150 år. Källa Google Maps och Eniro.

Gammal skog avverkad av Holmen vid vid Sörmlandsleden, samma ställe som satellitbilderna visar ovan. Foto: Lo Jarl.

Gammal skog avverkad av Holmen vid  Sörmlandsleden, samma ställe som satellitbilderna visar ovan. Foto: Lo Jarl.

Linda Magnusson på Holmen försvarar avverkningen. Hon säger bland annat att skogen hade gallrats tidigare vid ett par tillfällen på 80- och 90-talen. Men enligt Lo Jarl stämmer inte detta för det fanns lågor (gamla nedfallna träd) på marken i skogen och gott om död ved som inte skulle ha förekommit om skogen gallrats.
– I denna skog gjorde vi en extra naturvårdsinsats vid en sänka utmed vägen. Utöver detta klassades området som normal produktionsskog där generell naturhänsyn lämnades, säger Linda Magnusson.
En liknande avverkning har gjorts öster om sjön Valingen, där en mycket gammal örtrik granskog också har avverkats och lite impediment sparats. Lo Jarl undrar hur många fler sådana skogar som Holmen har avverkat de senaste 10-20 åren, skog som kunde ha klassats som naturvårdsskog.
– Om behovet av naturskog på våra breddgrader ligger kring 15-20 procent av all skogsmark (enligt Skogsstyrelsens bristanalys 2010) för att kunna bära livskraftiga stammar av de flesta arter, hur kan Holmen tycka att 5,6 procent frivilliga avsättningar med osäker kvalitet och totalt 2 procent formellt skyddad skog i Södermanland är ett uppnått mål?